برگزاري دوره آموزشي ويژه شوراياران


ستاد هماهنگي شوراياري هاي شوراي اسلامي شهر تهران با همكاري سازمان زيبا سازي شهرداري مدت اين دوره 60 ساعت بوده كه مشتمل بر دروس مرتبط با بحث محيط هاي شهري و توسعه محلي مي باشد.
لازم بذكر است كه اولين دوره بصورت پايلوت و با حضور 50 نفر از شوراياران مناطق 11و12 از شهريورماه آغاز خواهد شد و در گام بعدي در مهرماه بصورت رسمي براي تمام اعضاي هيئت رئيسه محلات برگزار خواهد شد.

print
rating
  
شهرداری تهران Privacy Statement
حق انتشار اطلاعات براى شهردارى تهران محفوظ است 1397 - 1385