كتاب "شوراياري با رويكردي نو به مديريت محلي "منتشر مي شود


سلسله نشست هاي علمي و فرهنگي با رويكرد محله محوري و شوراياريها از سوي ستاد هماهنگي و اجرايي شوراياريها در سال گذشته برگزار شد. در اين نشستها كه اساتيد دانشگاهي، دانشجويان مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي رشته هاي مرتبط با مديريت شهري و محققان و مراكز علمي و شوراياران محلات مختلف تهران حضور داشتند،مباحث مختلفي مطرح و مورد تبادل نظر واقع گرديد.
به منظور انعكاس نتايج نشست هاي فوق، ماحصل اين نشست ها بصورت مقالات علمي – پژوهشي تدوين و بصورت كتابي تحت عنوان "شوراياري؛رويكردي نو به مديريت محله ها"به كوشش آقاي ارسطو ياري از سوي انتشارات به نشر وابسته به آستان قدس رضوي منتشر ميشود
print
rating
  
شهرداری تهران Privacy Statement
حق انتشار اطلاعات براى شهردارى تهران محفوظ است 1397 - 1385