پنجاه و هشت شورايار در صحن علني شورا گزارش دادند


تعداد 58 نفر از شوراياران مناطق و محلات شهر تهران تا كنون به طور مرتب هر هفته سه شنبه ها به مدت 15الي 20 دقيقه در صحن علني شوراي اسلامي شهر تهران گزارشي از ظرفيت ، توانمندهاي و نارسايي ها و نقاط ضعف و مشكلات محله هاي خود ارائه كردند. اين گزارشها كه ماحصل سالها تجربه شوراياران و نيز ساعت ها كار مطالعاتي و پژوهشي است و در چند صفحه تدوين و در صحن شورا ارائه مي شود.
اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر تهران را با واقعيت هاي محلات و انتظارات و توقعات در محلات تهران آشنا مي سازد. ستاد هماهنگي و اجرايي شوراياري ها با رويكرد ايجاد فرصت براي شوراياران براي انعكاس تفكرات شهروندان به شوراي شهري و نيز مديران شهري اين برنامه را طراحي و اجرا نموده است.اين ستاد در نظر دارد مجموعه گزارش ها و سخنان شوراياران محترم در صحن علني شوراي اسلامي شهر تهران را به صورت كتاب تدوين و منتشر نمايد.


print
rating
  
شهرداری تهران Privacy Statement
حق انتشار اطلاعات براى شهردارى تهران محفوظ است 1397 - 1385