اولين همايش و كاركرد ، آموزش مديريت محله برگزار شد


احمد مسجد جامعي گفت: خوشحالم كه شرايط جديدي براي مديريت كشور در سطح كلان ايجاد شده و آن اگو پذيري است كه از سطح شهر تهران تا در سطح ملي و همچنين در ساير شهرهاي بزرگ شاهد پيگيري آن هستيم و از جمله اين الگو ها بحث شوراها، شوراياري، نخبگان و گنجينه هاي محلي هستند. وي با اشاره به ايام سالگرد ارتحال امام خميني(ره) اظهار داشت : از نگاه نافذ و تاثير گذار امام خميني (ره) به موضوع مشاركت و انديشه هاي مردم مي توان به اين موضوع پرداخت.

در واقع رويكرد به درخواست مردم هر چند كه سابقه آن در كشور ما با انقلاب مشروطه رقم خورده است اما لايه ديگري از اين نگاه را بعد از انقلاب اسلامي شاهد بوديم و آن توجه به آراي مردم نه تنها در سطح كلان بلكه در سطح خرد است. توجه به آراي مردم در سطوح مختلف، قدرت حاكميت را شكل مي بخشد. اين نگاه، نگاه خاص امام خميني به اين موضوع است.
وي ادامه داد: "ما در قانون اساسي بيش از120 بار تكرار كلمه شورا را داريم كه اين از سطوح بسيار پاين شكل مي گيرد."
عضو شوراي اسلامي شهر تهران با بيان اين كه در شهر ها كوچك ترين حوزه مديريت شهري را محله مي ناميم افزود:"شورا ،مشورت و مديريت شورايي در محله شكل مي گيرد و اين همان سياستي است كه به طور مشخص در دوره آقاي قاليباف شهردار تهران بر آن تاكيد شده است يعني تاكيد بر مديريت شهري در دوره ايشان بسيار افزايش پيدا كرد. البته اين بدان معنا نيست كه ديگر شهرداران نسبت به اين موضوع توجه نداشته اند اما مشاركت از لايه هاي زيرين و از عموم ساكنين محله در اين  دوره سامان مند و قاعده مند شد و بسط يافت و قدرت متمركز شهرداري ناشي از قدرت آحاد يك محله است كه در سرنوشت خودشان مشاركت مي كنند.
مسجد جامعي در اين زمينه به فرمايش امام خميني اشاره كرد كه انتخاب توسط مردم انجام شود، در منطقه اي كه هستند انجام شود يعني موقعيت مكاني كه به كرات به آن اشاره شده است" موقعيت مكاني ، همان محدوده جغرافياي، هم محله اي بودن و همشهري بودن است كه در فرمايشات امام به چشم مي خورد. وي در ادامه گفت: "در حقيقت دولت و حاكميت نمي تواند همه كاره باشد مردم براي خودشان دلسوز ترند و مردم بايد خودشان اداره امور خودشان را بدست گيرند. بر اساس اين محورها تمركز زدايي و توجه  به مقتضيات مكاني، توجه به مديريت هايي با پشتيباني مردم بايد مورد توجه قرار گيرد.

رئيس ستاد هماهنگي شوراياري ها با اشاره به بيان رهبر معظم انقلاب اسلامي به مناسبت آغاز به كار سومين دوره شوراها افزود: با توجه به سخنان ايشان ، اين موضوع را به شكل اجرايي تر مي بينيم. اينكه شورا ها بر حل عملگرايانه مشكلات مردم استوار است را مورد توجه قرار داده اند. وي با ويژگي هاي انتخابات شوراياري ها اشاره كرد و گفت: شوراياران هم معتمد محلات هستند و هم منتخب محلات هستند. سير انتخابات كاملا مردمي است و شورايي كه بر انتخابات نظارت مي كند باز توسط خود مردم انتخاب شده اند. منتخبين مردم فرا سازماني است البته درست است كه بيشترين مراجعات شوراياري ها به شهرداري است به اين دليل كه اين موضوع در مديريت شهري بيشتر ديده مي شود. تعلق مكاني هم بسيار مهم است . با توجه به مطالاعاتي كه انجام شده است پديده خانه به دوشي كه ناشي از جابه جايي مكرر است به ظرفيت هاي محلي آسيب وارد مي كند و اين وقايعي كه اتفاق افتاد نياز به يك وجه تكميلي كه همان بحث مشاركت هاي اجتماعي است، داشت.مسجد جامعي با اشاره به اولين جلسه اي كه در چهار سال گذشته با شوراياران داشت افزود:"در آن جلسه بحث وجه تكميلي را مطرح كردم اين كه چگونه از ظرفيت هاي اجرايي و عملي محلات بتوانيم استفاده بيشتري كنيم. طبيعتا منتخب مردم داراي همه شرايط مورد نياز نيستند. ظرفيت هاي محلات شهر ما بسيار بيشتر از تعداد شوراياري است. بنابراين ظرفيت هاي جديد و سازمان هايي كه بتوانند از اين ظرفيت ها استفاده كنندبايد مورد توجه قرار گيرد. اين رويكرد در ادامه فعاليت هاي شوراي شهر به دو سند مهم تبديل شد. يك سند، جايگاه NGO ها در نظام مديريت شهري بود كه تصويب شد و اعتباري براي آن در نظر گرفته شد كه البته اميدوارم فعال تر از آنچه كه امروز است، شود. سند دومي كه تصويب شد همان سندي است كه تحت عنوان اين فعاليت كه امروز در اين همايش به شكل سازمان دار آن را برگزار كرديد.در اين سند به طور مشخص آمده است كه افزايش مشاركت مردمي  در اداره امور شهر از طريق به كار آمدي نيازمندي ها و ظرفيت هاي مادي و معنوي و همچنين استفاده بهتر از امكانات محله ها و ايجاد ركن اجرايي در كنار ساير اركان انجام پذيرد.

عضو شوراي اسلامي شهر تهران در پايان سخنانش دو نكته را متذكر شد و افزود: بحث سراي محله يك جنبه سخت افزاري دارد كه همان ساختمان است اما موضوعي كه مورد تاكيد است اين است كه سراي محله تنها يك ساختمان نيست بلكه يك نگاه ، يك ؟ و نگرش است كه پايه اين نگرش استفاده از همه ظرفيت هاي محله و مشاركت دادن پايدار و عادلانه مردم محل در همه فعاليت هاست. در حقيقت شوراياران بايد تمام تلاش خود را داشته باشند تا از تمامي ظرفيت هاي محل استفاده كند. در تهران مسائل در مشكلات زيادي داريم و همين NGO ها هستند كه بار عظيمي را از دوش نهاد ها و خانواده هايي كه نياز به كمك و حمايت دارند، بر مي دارند و داوطلبانه وارد اين مقوله ها مي شوند شوراياران به سراي محله اي كه در اختيار آنها قرار مي دهند نبايد قناعت كنند اين يك وجه سخت افزاري است اما آنچه مهم تر است اين است كه اين تفكر بسط پيدا كند كه اين ظرفيت ها در محله ايجاد كنيم كه بتوانيم از همه اعضاي محل استفاده كنيم و با رويكرد خانواده محوري اين رويكرد را بسط دهيم. نكته سوم اين است كه اگر قرار است از اين ظرفيت استفاده شود قطعا محور اصلي اين است كه خود مردم منتخب محلات هستند و اين اعتماد و همكاري را تقويت ميكند. در محلات گنجينه هاي زيادي وجود دارد ، انجام و همكاري با آنها بسيار مهم است كه بايد آن را محترم بشماريم. گاهي دستگاه هاي اجرايي، ظرفيت هاي علمي بالاتري دارند ولي بايد بين دستگاه هاي اجرايي و معتمدين انجام وجود داشته باشد تا به تقويت اين روند كمك كند.


print
rating
  
شهرداری تهران Privacy Statement
حق انتشار اطلاعات براى شهردارى تهران محفوظ است 1397 - 1385