حضور پررنگ تر شوراياران در نظارت بر بودجه محله ها


خبرگزاري پانا: دبير ستاد هماهنگي شوراياري هاي شهر( دکتر الهیان ) تهران گفت: بودجه سال آينده به صورت محله اي اختصاص مي يابد و اين موضوع زمينه اي را براي نظارت پر رنگ تر شورارايان فراهم مي آورد.
به گزارش خبرگزاري پانا، امير فاضل الهيان ضمن بيان اين مطلب اظهار کرد: با تلاش هاي کميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران، سال 90 براي هر محله بودجه اي تعيين شده که بايد در همان محله هزينه شود از اين رو شوراياران مي توانند بر اجراي اين طرح نظارت کنند.وي اضافه کرد: هر محله نيازهايي دارد که اين نياز ها از طريق شوراياران شناسايي شده و بر اساس اولويت بندي بودجه اختصاص يافته است که در واقع شوراياران در اختصاص بودجه نيز نقش دارند.
دبير ستاد هماهنگي شوراياري هاي شهر تهران عنوان کرد: مقرر شده است نمايندگاني از شوراياري در جلسات تخصيص بودجه شهرداري و کميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر حضور يابند تا نظرات آنها در اولويت بندي به نياز محله ها لحاظ شود.

الهيان گفت: اين اقدام گام ديگر شهردار تهران در راستاي محله محوري است

print
rating
  
شهرداری تهران Privacy Statement
حق انتشار اطلاعات براى شهردارى تهران محفوظ است 1397 - 1385