گزارش عملكرد ستاد شوراياري ها منتشر شد


 هر سازمان و نهادي براي ارزيابي فعاليت ها و اقدامات خود نيازمند تهيه و تدوين گزارش عملكرد خود است.
انتشار گزارش عملكرد از ابعاد مختلف قابل بررسي است وقتي عملكرد منتشر شد و در معرض ديد همگان قرار گرفت قابليت نقد، بررسي و ارزيابي دارد.
هر فرد منصف و آگاهي مي تواند گزارش را بررسي نموده و نقاط ضعف و قوت عملكرد سازمان مربوط را يقين و اعلام نمايد.اين نقد و انتقاد آگاهان و متخصصان به موضوع مي تواند سازمان را در برنامه هاي آينده ياري داده و مسير برنامه ريزي و توسعه را اصلاح نمايد و از ابعاد مختلف آن را مورد توجه قرار دهند، ستاد هماهنگي و اجرايي  شوراياري ها گزارش عملكرد خود را در گاهنامه شماره17شوراياران به قلم رئيس ستاد هماهنگي شوراياري هاي اسلامي شهر تهران احمد مسجد جامعي منتشر نمود.
انتظار مي رود شوراياران محترم محلات شهر تهران و مديران شهري و اعضاي محترم شوراي شهر و ساير عزيزان ستاد اجرايي شوراياري را از نقطه نظرات خود را درباره اين گزارش مطلع نمايند.

 

print
rating
  
شهرداری تهران Privacy Statement
حق انتشار اطلاعات براى شهردارى تهران محفوظ است 1397 - 1385