|  12/11/2018 - سه شنبه 20 آذر 1397 login
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search

آئين‌نامه تشكيل كميته‌هاي تخصصي شوراياري

شوراياريها براي انجام مطلوب‌تروظايف وايفاي نقش مؤثرترنيازمندانسجام،هماهنگي و همفكري هستند


شوراياريها براي انجام مطلوب‌تروظايف وايفاي نقش مؤثرترنيازمندانسجام،هماهنگي و همفكري هستند


مقدمه
شوراياري‌ها براي انجام مطلوب‌تر وظايف و ايفاي نقش مؤثرتر نيازمند انسجام، هماهنگي و همفكري هستند. براي ايجاد هماهنگي بيشتر و همچنين بالا بردن سطح كارشناسي طرحها، تصميمات و اقدامات آنها تشكيل «كميته‌هاي تخصصي» با عضويت همة افراد اصلي و علي‌البدل يك محله يكي از راهكارهاي در نظر گرفته شده ستاد شوراياري به شرح مندرج در اين آئين‌نامه مي‌باشد.

ماده ١ ـ اهداف و ضرورت تشكيل كميته‌ها

١. استفاده بهينه از تجارب و تخصص تمامي اعضاي شوراياري.

٢. تقويت توان كارشناسي شوراياران در زمينه طرحها و برنامه‌هاي مصوب.

٣. برنامه‌ريزي به منظور مشاركت تمامي اعضاي شوراياري در تدوين و اجراي برنامه‌ها و نظارت بر فعاليتها.

٤. تفكيك و اولويت‌گذاري منطقي مسائل مورد بررسي در شوراياري و تقسيم كار مناسب بين اعضاء.

ماده ٢ ـ عناوين و تعداد كميته‌هاي تخصصي

با در نظر گرفتن مجموعه شرايط و با توجه به ساختار و ماهيت فعاليت شوراياران در هر محله ٣ كميتة تخصصي به شرح زير تشكيل مي‌گردد.

١. كميته برنامه‌ريزي و هماهنگي.

٢. كميتة فرهنگي، اجتماعي و ورزشي

٣. كميتة عمران و خدمات شهري

ماده ٣ ـ شرايط عضويت شوراياران در كميته‌هاي تخصصي

١. داشتن تخصص و تجربه مفيد مرتبط با نوع كميتة تخصصي.

٢. دارا بودن نوع فعاليت اداري و سازماني خارج از شوراياري مرتبط با كميتة تخصصي.

٣. علاقه و همچنين توان اثرگذاري مثبت هر كدام از اعضاء.

تبصره ١ ـ عضويت افراد علي‌البدل شوراياري محله در كميته‌هاي تخصصي بلامانع مي‌باشد.

تبصره ٢ ـ تعداد اعضاي هر كميتة تخصصي در محله حداقل ٣ نفر و حداكثر ٥ نفر مي‌باشد و هر كدام از اعضاء مي‌توانند حداكثر در ٢ كميته عضو شوند.

تبصره ٣ ـ عضويت شوراياران در كميته‌هاي تخصصي رافع ديگر مسئوليتهاي داخلي آنها نبوده و مغايرتي ندارد.

تبصره ٤ ـ دبير شوراياري محله مسئوليت تشكيل، سازماندهي و هماهنگي بين كميته‌هاي تخصصي را بعهده خواهد داشت.

تبصره ٥ ـ با انتخاب اعضاي هر كميته يك نفر مسئول هماهنگ كننده در رأس هر كميته قرار خواهد گرفت.

ماده ٤ـ مراحل تشكيل و گردش كار كميته‌ها

١. ابلاغ آئين‌نامه تشكيل كميته‌ها به شوراياران توسط ستاد هماهنگي.

٢. اقدام به ثبت‌نام و عضويت هر كدام از اعضاي شوراياري دركميته‌هاي تخصصي توسط دبير شوراياري.

٣.  انتخاب مسئول هماهنگ كننده هر كدام از كميته‌هاي تخصصي با رأي اعضاي هر كميته.

٤. ارسال صورتجلسه عضويت اعضا در كميته‌هاي تخصصي و مسئولين هر كدام توسط دبير شوراياري به ستاد.

٥. ساماندهي و فعال كردن كميته‌هاي تخصصي با توجه به شرح وظايف در نظر گرفته شده بويژه براي تشكيل گروههاي كاري مرتبط با هر كميتة تخصصي.

تبصره ١ ـ با تشكيل كميته‌هاي تخصصي طرحها، برنامه‌ها و پيشنهادات شوراياران در كميته‌هاي مربوطه مورد بررسي قرار گرفته و سپس با نامة دبير و مهر شوراياري ارسال و پيگيري خواهد شد.

ماده ٥ ـ شرح وظايف كميته‌هاي تخصصي

الف : كميتة برنامه‌ريزي و هماهنگي

١.  شناسائي مشكلات و موانع در ابعاد مختلف و ارائه طريق.

٢.  ارائه طريق به شوراياران براي جذب و بسيج مشاركتهاي مردمي در سطح محله.

٣.  برنامه‌ريزي و ارائه طريق در جهت ارتقاء توانمنديها و قابليت‌هاي شوراياران.

٤.  ارائه طريق و اقدام درخصوص تشكيل گروههاي كاري مرتبط با كميته.

٥.  بررسي كارشناسي طرحها و برنامه‌هاي در دستور كار شوراياران در زمينه مسائل رفاهي، خدماتي و مالي محله.

٦.  پيشنهاد طرحها و برنامه‌هاي تحقيقاتي، آموزشي و اطلاع‌رساني درخصوص نيازها و مشكلات محله.

٧. ارائه پيشنهاد درخصوص تأمين منابع مالي سالم مردمي مورد نياز محله.

ب : كميتة فرهنگي، اجتماعي و ورزشي

١. شناسايي كمبودها، مشكلات و نارسائيها در زمينة مسائل فرهنگي، اجتماعي، ورزشي و بهداشتي محله.

٢. ارائه طريق و پيشنهاد براي ارتقاء وضعيت محله در زمينة مسائل فرهنگي، اجتماعي، ورزشي و رفاهي.

٣.  ارائه طريق و اقدام براي تشكيل گروههاي كاري مرتبط با كميته.

٤.  ارائه طريق براي جذب مشاركتهاي مردمي محله.

٥.  ارائه طريق درخصوص نظارت شوراياران بر مسائل فرهنگي، اجتماعي و ورزشي و بهداشتي محله.

٦.  ارائه طريق براي شناسايي، پيشگيري و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي در سطح محله.

٧.   اقدام براي تهيه و انتشار خبرنامة محلي.

٨.  ارائه طريق براي هماهنگي و همكاري شوراياران با نهادهاي داوطلبانه، كانونهاي فرهنگي، علمي و مذهبي و  برگزاري مسابقات فرهنگي، علمي و ورزشي در محله.

 ج : كميتة عمران و خدمات شهري         

١. شناسايي كمبودها و مشكلات محله در زمينه مسائل عمراني، شهرسازي، ترافيك و خدمات شهري و انتقال آنها.

٢. ارائه طريق براي حل و بهبود مسائل عمراني ، خدمات شهري، فضاي سبز و ... در سطح محله.

٣. بررسي كارشناسي طرحها و برنامه‌هاي در دستور كار شوراياران در زمينه مسائل عمراني و خدمات شهري محله.

٤. ارائه طريق براي جذب مشاركتهاي مردمي محله در امور عمراني و خدمات شهري و زيست محيطي محله.

 ٥. ارائه طريق و اقدام براي تشكيل گروههاي كاري مرتبط با كميته.

ماده ٦

اين آئين‌نامه مشتمل بر يك مقدمه، ٦ ماده و ٦ تبصره در جلسه مورخ ١٥/١٠/٨٢ ستاد هماهنگي و اجرايي شوراياري بررسي و به تصويب رسيد و پس از ابلاغ لازم‌الاجرا است. ب١٤/

 تصويب كننده:

 ستاد هماهنگي و اجراي شوراياري شوراي اسلامي شهر تهران

 

print
  
شهرداری تهران