|  12/11/2018 - سه شنبه 20 آذر 1397 login
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search

مديريت شهري با تاكيد بر رويكرد ناحيه محوري (مطالعه موردي: منطقه 4 شهرداري تهران)

نگارنده: عادله اقايي

اساتيد راهنما: دكتر مظفر صرافي، دكتر جميله توكلي نيا

استاد مشاور: دكتر محمد تقي رضويان

دانشگاه شهيد بهشتي- دانشكده علوم زمين

نوع نوشتار: پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهري

سال انتشار: 1390

تعدادصفحات: 157


چكيده:

قرن بيستم با توجه به افزايش جمعيت شهري، تغيير شيوه زندگي، فاصله بين ذينفعان، مديران و برنامه ريزان شهري، توسعه پايدار را به عنوان يكي از مهم ترين پارادايم هاي مديريت شهري در سطوح مختلف مطرح كرده است. هدف از اين توسعه، پاسخگويي به نيازهاي سطوح مختلف مديريتي در همان سطح و يكپارچگي مكاني و برنامه ريزي است. از ابعاد اصلي توسعه پايدار شهري، مديريت يكپارچه شهري، حكمروايي خوب شهري و مشاركت است.

در گذشته آنچه بر نظام مديريت شهري ايران حاكم بوده برنامه ريزي متمركز و از بالا به پايين بود كه نمي توانست مشكلات شهري را برطرف كرده و نيازها و خواست هاي ساكنين شهرها را برآورده نمايد.به همبن دليل در دهه اخير برنامه ريزي و مديريت سطوح خردتر (محله) مورد توجه قرار گرفته است. اما به دليل ضعف بعضي از قوانين مديريت شهريدر سطوح خردتر، عدم وجود شوراهاي مردمي به صورت سلسله مراتبي، عدم يكپارچگي برنامه ريزي و مديريت محلات و مشكلات ناشي از آن، مديريت در سطح ناحيه مطرح شد.

در كشور ما توجه به حكمروايي شايسته و. مديريت سطوح پايين تر از سابقه طولاني برخوردار نيست. اما در سالهاي اخير با تشكيل شوراهاي شهر و بعد از آن تشكيل شوراياريها گامي در جهت محقق شدن آن صورت گرفته است.

لازم به ذكر است كه براي مديريت و برنامه ريزي در سطوح ناحيه الزاماتي چون تفويض و انتقال قدرت از سطوح بالاتر به سطوح پايين تر، تفويض اختيارات متناسب با وظايف، هماهنگي دستگاههاي مديريت شهري، بودجه كافي و تشكيل شوراهاي نواحي به منظور فراهم آوردن شرايط مناسب براي شهروندان در اداره امور مربوط به نواحي نياز است.

در اين رساله به نقش مديريت شهري در نواحي و محلات منطقه 4 شهرداري تهران پرداخته شده است. منطقه 4 شهرداري تهران (نواحي 2، 6 و 9) يكي از مناطق 22 تهران و جزء پرجمعيت ترين و وسيع ترين مناطق تهران است. بر اساس يافته هاي تحقيق كه از طريق تحليل اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه ها صورت گرفته، نقش مديريت شهري در سطح نواحي و محلات نمونه بررسي شده است. نقطه مثبت مديريت شهري در اين منطقه، ايجاد شهرداري نواحي و نقطه ضعف آن عدم يكپارچگي محنلات در سطح نواحي، عدم همخواني اختيارات با وظايف و عدم تشكيل شوراهاي نواحي و مانند آن بوده است.


واژه هاي كليدي: توسعه پايدار شهري، مديريت شهري، مديريت محلي، حكمروايي شايسته شهري، مشاركت شهروندي، ناحيه شهري
print
  
شهرداری تهران