|  12/11/2018 - سه شنبه 20 آذر 1397 login
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search

نقش و قدرت شوراياري ها در جذب مشاركت شهروندان (مطالعه موردي: مناطق 3، 5، 6، 8و 17 شهر تهران)

نگارنده: شهلا حسني

استاد راهنما: دكتر زهرا پيشگاهي فرد

استاد مشاور: دكتر غلامحسين حيدري

دانشگاه آزاد اسلاميواحد علوم و تحقيقات تهران- دانشكده علوم انساني و اجتماعي

نوع نوشتار: پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد جغرافياي سياسي

سال انتشار: 1389

تعدادصفحات: 402


چكيده:

تهران پايتختي 200 ساله است. قصبه تهران توسط پادشاه قاجار پايتخت شد و از نظر جغرافيايي و جمعيتي توسعه يافت و امروز تبديل به بزرگترين شهر سرزمي ايران شده است. با توجه به اينكه اين شهر داراي جمعيت بيش از 10 ميليون نفر و آداب رسوم و فرهنگ هاي متفاوت و گستره جغرافيايي قابل توجه مي باشد، ضروري به نظر مي رسد كه به صورت غير متمركز و توسط نهادهاي محلي كه با مسائل و ويژگي هاي محله خود آشنايي كامل دارند، اداره شود تا بخشي از مشكلات آن مرتفع گردد. مجموعه اين شرايط ايجاب مي كند كه شهروندان نيز در اداره شهرشان نقش داشته باشند. واگذاري اين مسئوليت مهم به سالهاي دور برمي گردد كه در قابل انجمن ها و نهادها مطرح شده است. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و در دهه سوم انقلاب يعني دهه 70 هجري شمسي اين نقش در قالب شوراياري ها نمود پيدا كرد.

شوراياري ها نهادي مردمي هستند كه عملا نقش نظارتي در محلات را بر عهده دارند و انگيزه تشكيل آنها، بسترسازي براي مشاركت مردم در اداره امور شهر مي باشد. به بيان ديگر شوراياري ها پل ارتباطي بين شوراي اسلامي، شهرداري و مردم هستند تا به اين صورت و با مشاركت هاي مردمي مسائل و مشكلات محلات مرتفع گردد.

پژوهش حاضر با روش تحقيق ميداني و توصيفي به بررسي نقش و قدرت شوراياري ها در مشاركت شهروندان ساكن در محلات مناطق مختلف شهر تهران مي پردازد. در اين پژوهش براي مطالعه نقش و قدرت شوراياري ها از ديدگاه جغرافياي مشاركت در محلات مختلف و تحليل رياضي و آماري اين مشاركت از روش تحليل فضايي استفاده شده است. تحليل يافته ها و مدل هاي رياضي و آمراي اين مشاركت از روش تحليل فضايي استفاده شده است. تحليل يافته ها و مدل هاي رياضي و آماري بيانگر اين موضوع است كه در مناطق مختلف تهران،ريال ديدگاههاي مختلفي در رابطه با قدرت، مشاركت و حضور زنان مطرح شده است كه در تحليل فرضيه هاي اصلي و فرعي به آن خواهيم پرداخت.


واژه هاي كليدي: مشاركت مردمي، توسعه محلي، حكومت هاي محلي، مديريت شهري، شوراي اسلامي شهر تهران، شوراياري محله، تحليل فضايي
print
  
شهرداری تهران