|  12/11/2018 - سه شنبه 20 آذر 1397 login
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search

آيين نامه انضباطي شوراياران

به منظور انسجام و انضباط در فعاليت شوراياريها و پيشگيري از تخلفات احتمالي


به منظور انسجام و انضباط در فعاليت شوراياريها و پيشگيري از تخلفات احتمالي


 مقدمه
به منظور انسجام و انضباط در فعاليت شوراياريها و پيشگيري از تخلفات احتمالي، به استناد ماده ١٣ اساسنامه تشكيل شوراياري(معتمدين) محله‌هاي شهر تهران، آئين نامه انضباطي شوراياران به عنوان سندي كه مصاديق و چگونگي رسيدگي به تخلفات و مرجع رسيدگي به آنها را مشخص نموده است، مشتمل بر٦ ماده، ٤٥ بند و ٧  تبصره به شرح زير تنظيم و به اجرا درمي‌آيد.                                     

ماده ١- مصاديق بي انضباطي و تخلف اعضاي شوراياري‌ها

 الف. خودداري و امتناع از انجام وظايفي كه بر اساس اساسنامه تشكيل شوراياري‌ها و آئين نامه‌هاي مربوطه برعهده دبير، جانشين و منشي و هر كدام از اعضاء گذاشته شده است:                                                                

١/ الف . تشكيل ندادن جلسات شوراياري

٢/ الف. دعوت نكردن از عضو يا اعضاي شوراياري محله براي شركت در جلسات

٣/ الف. ارسال نكردن صورتجلسات به ستاد شوراياري ها

٤/ الف. سهل انگاري در حفظ اموال و امكانات شوراياري محله

٥/ الف. ارائه گزارش خلاف واقع به ستاد شوراياري‌ها

٦/ الف. جعل و سوء استفاده از اسناد (مُهر، سربرگ و كارت عضويت شوراياري)

٧/ الف. استفاده نابجا از اعتبارات مالي شوراياري

٨/ الف. خودداري از انجام ساير وظايف محوله.

ب. ارتكاب هر گونه عملي كه موجب بي نظمي در جلسات شوراياري‌ها شود:

١/ ب. غيبت غيرموجه  بيش از ٤ جلسه متوالي و ٨ جلسه غيرمتوالي در طول مدت يك سال.  

٢/ ب. رعايت نكردن نظم و آداب شركت در جلسات محله‌اي، منطقه‌اي و فرا منطقه‌اي.

ج. هرگونه اقدام، دخالت غيرضروري و سوء استفاده از امكانات و موقعيت فراهم شده در شوراياري اعم از بهره‌برداري شخصي، گروهي، سياسي و حزبي:                                         

١/ج. استفاده از محل دفتر شوراياري براي امور شخصي، سياسي، حزبي، گروهي و تبديل آن به دفتر اداري، تجاري، ستاد يا محل تبليغات انتخاباتي، انبار و هر امري غير از امور شوراياري                      

٢/ج. هر گونه دخالت خارج از وظايف در امور جاري، اداري و اجرايي شوراي شهر، شهرداري و ساير سازمانها و مؤسسات دولتي و خصوصي با عنوان شوراياري.   

٣/ج. سوء استفاده از عضويت در شوراياري براي برخورداري از امكانات و تسهيلات شهرداري و ساير دستگاههاي دولتي. 

٤/ج. دريافت هر گونه وجوه نقدي و تسهيلات غيرنقدي خارج از ضوابط (از اشخاص و نهادها)        

٥/ج. عدم اطلاع رساني دبير محله و دبير منطقه به اعضاي شوراياري محله يا اعضاي هيئت رئيسه مناطق در خصوص دريافت وجوه نقدي و غير نقدي، امكانات و تسهيلات و هر گونه بهره گيري از آن ها.

د- ارتكاب اعمالي كه منجر به محكوميت در مراجع قانوني شده باشد.                                           

١/د . محكوميت‌هايي كه موجب خدشه‌دار شدن حسن شهرت اجتماعي شده و اعتماد عمومي مردم را سلب نمايند.

هـ - اثبات دارا نبودن هر يك از شرايط اوليه عضويت در شوراياري (محل سكونت، ميزان تحصيلات، شرايط سني و سوء پيشينه)                                                                                                      

      ماده ٢ - شيوه‌هاي دريافت تخلفات :

مرجع رسيدگي به تخلفات شوراياري‌هاي شوراي اسلامي شهر تهران كميته انضباطي ستاد اجرايي شوراياري‌ها است. اين كميته به شكاياتي كه از طرق زير دريافت شود رسيدگي خواهد كرد:

١/٣- دريافت گزارش مكتوب و مستدل از اعضاي شوراياري محله.

٢/٣- دريافت اعلام شكايت و تخلف به صورت مكتوب از طرف شهروندان.

٣/٣- دريافت گزارش مكتوب و مستدل از طرف شهرداري و ساير سازمان ها.

٤/٣- بررسي و گزارش كارشناسي يا بازرسي ستاد اجرايي شوراياري ها.

ماده ٣-ستاد هماهنگي و اجرايي شوراياري‌هاي محلات شهر تهران، داراي دو كميته انضباطي و تجديدنظر مي‌باشد.                                                                                                                                                                                                             ١) كميته انضباطي:

الف- كميته انضباطي صرفاً به شكايات مكتوب و مستدل رسيدگي مي نمايد.

ب- جلسات كميته انضباطي براي رسيدگي به تخلفات با حضور اكثريت (نصف+ ١ نفر) اعضاء رسميت داشته و آراي صادره پس از ابلاغ ستاد هماهنگي شوراياري لازم الاجرا خواهد بود.                                           

      ج - آراء كميته بدوي پس از ١٠ روز از تاريخ ابلاغ در صورت اعتراض قابل واخواهي بوده كه در اين صورت در كميته تجديدنظر مورد بررسي قرار مي گيرد.                          

 اعضاي كميته انضباطي عبارتند از:

١) دبير ستاد اجرايي شوراياري‌ها؛

٢) مسئول كميته انضباطي؛

٣) دبير شوراياري منطقه مربوطه مشروط به آن كه ذي‌نفع نباشد؛

٤) كارشناس حوزه مربوطه ستاد اجرايي شوراياري‌ها؛

٥) يك نفر كارشناس امور حقوقي با معرفي رئيس ستاد هماهنگي و تصويب ستاد هماهنگي شوراياري‌ها؛

تبصره ١: رياست كميته بدوي بر عهده دبير ستاد اجرايي شوراياري‌ها خواهد بود.

 تبصره ٢: در صورت ذي‌نفع بودن دبير شوراياري منطقه، جانشين وي با دعوت دبير ستاد اجرايي در جلسه رسيدگي شركت خواهد كرد.

 ماده٤ - آراء صادره كميته انضباطي عبارتند از:

١) احضار و اخطار شفاهي.

٢) اخطار كتبي بدون درج در پرونده شوراياري.

٣) اخطار كتبي با درج در پرونده شوراياري.

٤) سلب مسئوليت از دبيري، جانشيني، منشي شوراياري محله و عضويت در هيئت رئيسه شوراياري مناطق.    

٥) سلب عضويت از شوراياري محله.

٦) محروميت از شركت در دوره هاي آينده انتخابات شوراياري ها.

تبصره ١ :  در صورت ايجاد خسارت وارده به اموال شوراياري، علاوه بر اخطار كتبي و درج در پرونده، شورايار ملزم به پرداخت خسارت مي باشد.                                                      

تبصره ٢ : كميته انضباطي مي تواند در مواقعي كه منجر به صدور راي نمي گردد، از شورايار متخلف تعهد اخذ نموده و شورايار مي تواند كماكان به كار و فعاليت خود ادامه دهد.                             

تبصره ٣: كميته انضباطي مي تواند حسب مورد و با توجه به اهميت تخلف وضعيت عضويت شوراياري را براي مدت رسيدگي به صورت تعليق درآورد تا در اين مدت وضع او روشن شود.      

تبصره ٤: كليه اعضاي شوراياري در محله مربوطه مكلفند همكاري هاي لازم را با كميته انضباطي به عمل آورده و اطلاعات و مدارك لازم را در اختيار كميته قرار دهند و در صورت عدم همكاري با فرد يا افراد خاطي برخورد انضباطي خواهد شد.                                                              

تبصره ٥ : كميته انضباطي بدوي درباره صدور احكام منجر به سلب عضويت، صلاحيت نداشته بلكه صدور آن پس از بررسي موضوع، ارائه مستندات و پيشنهاد سلب عضويت از سوي كميته انضباطي به عهده كميته انضباطي تجديدنظر خواهد بود.                                                                  

ماده ٥ -كميته انضباطي تجديد نظر :

كميته انضباطي تجديدنظر براي آن دسته از آراي كميته انضباطي كه اعتراض به آن مورد تاييد رئيس ستاد هماهنگي مي باشد و نيز صدور آراي منجر به سلب عضويت متخلف از شوراياري مي‌شود تشكيل خواهد شد.

تبصره: كميته تجديدنظر مي تواند در مواقع لزوم شورايار متخلف را از طريق اداره حقوقي شوراي اسلامي شهر تهران به مراجع قضايي معرفي نموده و اعلام شكايت كند.                                          

 اعضاي كميته انضباطي تجديدنظر عبارتند از:

١) رئيس ستاد هماهنگي شوراياري ها.

٢) يك نفر از اعضاي ستاد هماهنگي شوراياري ها به انتخاب اعضاي ستاد.

٣) دبير ستاد هماهنگي و اجرايي شوراياريها

 ماده ٦- آراء و تصميمات كميته انضباطي تجديدنظر قطعي و لازم الاجرا است.

 

print
  
شهرداری تهران