|  12/11/2018 - سه شنبه 20 آذر 1397 login
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search

بررسي ابعاد نمايندگي شوراياري ها در ارتباط با ذينفعان محله (مطالعه موردي: شوراياري محله يوسف آباد تهران)

نگارنده: بهاره مختاري

 استاد راهنما: دكتر علي اصغر پور عزت

اساتيد مشاور: دكتر آرين قلي پور، دكتر محمد ابويي اردكان

دانشگاه تهران - دانشكده مديريت

نوع نوشتار: پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد مديريت امور شهري

سال انتشار: 1389

تعدادصفحات: 204


چكيده:
شوراياري ها حلقه واسط ميان مردم و حكومت محلي هستند؛ بنابرين زماني اثربخش خواهند بود كه ابعاد نمايندگي را تحقق بخشند. هدف اين پژوهش، بررسي نمايندگي شوراياري محله يوسف آباد در پنج بعد رسمي، توصيفي، ماهيتي، نمادين و مشاركتي است، تا ابعادي كه شوراياران در آن نمايندگي ضعيف تري دارند، مشخص گردد. بدين منظور، پس از مصاحبه با ده شورايار، با به كارگيري تحليل عاملي اكتشافي، پرسشنامه اي طراحي گرديد و از ذينفعان محله در باره هريك از ابعاد نمايندگي شوراياران پيمايش به عمل آمد. نتايج حاكي از آن بود كه شوراياران محله مورد بررسي، از نمايندگي رسمي، توصيفي، و مشاركتي ضعيفي برخوردارند، اما نمايندگي ماهيتي و نمادين آنها در سطح قابل قبولي است. اين نتيجه مي تواند سرآغازي براي پژوهش هاي آتي باشد؛ زيرا سه بعد رسمي، توصيفي و مشاركتي، جنبه ظرفيتي نمايندگي به شمار مي روند كه به مشروعيت نمايندگي كمك مي كنند (ابعاد ماهيتي و نمادين)، در حاليكه شوراي محله مورد بررسي، داراي مشروعيت است بدون آنكه ظرفيت لازم را داشته باشد.


print
  
شهرداری تهران