|  12/11/2018 - سه شنبه 20 آذر 1397 login
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search

آئين‌نامه داخلي شوراياري‌ها

ايجاد انسجام گروهي در شوراياري‌ها بعنوان نهادي مردمي و متنوع


ايجاد انسجام گروهي در شوراياري‌ها بعنوان نهادي مردمي و متنوع


  مقدمه

ايجاد انسجام گروهي در شوراياري‌ها بعنوان نهادي مردمي و متنوع، ساماندهي تشكيلات و ارتباطات آنها و تقسيم كار مناسب بين اعضاء نيازمند راهكاري است كه گردش كار و روش تعامل آنها با يكديگر و با ستاد شوراياري را تعريف و مشخص نمايد. همچنين ايجاد و مشخص كردن مناسبات اداري در شوراياران براساس قواعد و ضوابط در كارآمدي و فعاليت مطلوب‌تر اعضاي شوراياري مؤثر خواهد بود. بر اين اساس «آئين‌نامه داخلي شوراياران» بعنوان مبناي تقسيم كار اداري ، شرح وظايف و گردش كار و نحوة تعامل اعضاء به شرح زير توسط ستاد هماهنگي شوراياري تهيه و به تصويب مي‌رسد.

 

ماده ١ ـ مفاهيم و تعاريف

در اين آئين‌نامه به جاي هر يك از واژه‌هاي زير عنوان خلاصه شدة مقابل آنها به كار برده مي‌شود :

شوراي اسلامي شهر تهران : شورا

ستاد هماهنگي و اجرايي شوراياري :‌ستاد

شوراياري محله : شوراياري

اعضاي شوراياري محله : اعضاء

 

ماده ٢ ـ تعداد اعضاء و نحوة حضور اعضاء در جلسات

بند ١ ـ شوراياري متشكل از ٧ نفر عضو اصلي و ٣ نفر عضو علي‌البدل مي‌باشد.

بند ٢ ـ جلسات شوراياري با حضور حداقل ٥ نفر از اعضاي اصلي تشكيل و رسميت مي‌يابد.

بند ٣ ـ حضور اعضاي علي‌البدل در جلسات شوراياري بلامانع است ولي در صورت حضور مكفي اعضاي اصلي از حق رأي برخوردار نيستند.

بند ٤ ـ در صورت عدم نصاب لازم براي تشكيل جلسات (نصاب لازم ٥ نفر اصلي) با حضور اولين عضوعلي‌البدل جلسه رسميت داشته و عضو علي البدل حق رأي دارد.

بند ٥ ـ مصوبات شوراياري با رأي موافق نصف بعلاوة يك اعضاي حاضر معتبر مي‌باشد.

بند ٦ ـ تعداد جلسات ماهيانه شوراياري‌هاي محله‌ها براساس اولويت‌هاي محلي و حجم مسائل و نيازها و تشخيص اعضاء مي‌باشد اما حداقل هر شوراياري موظف است در طول هر  ماه ٢ بار جلسه رسمي داشته باشد.

تبصره ١ ـ با توجه به ساختار مردمي نهاد شوراياري توصيه مي‌شود حتي‌الامكان جلسات شوراياري با حضور همة اعضاي اصلي و علي‌البدل شوراياري تشكيل و زمينه بهره‌گيري از نظرات و ديدگاههاي همة اعضاء فراهم شود.

بند ٧ ـ چنانچه غيبت غيرموجه هر كدام از اعضاء اصلي در طول دورة ٢ ساله از ٤ جلسه متوالي و ٨ جلسه غيرمتوالي بيشتر شود مطابق آئين‌نامه انضباطي عضويت فرد در شوراياري‌ها به تعليق درخواهد آمد.

 

ماده ٣ـ شرايط و چگونگي انتخاب مسئولين شوراياري

بند ١ ـ سپردن برخي از مسئوليتهاي داخلي شوراياري با هدف انضباط و انسجام بيشتر اعضاء و نه به منظور ايجاد تشكيلات سلسله مراتبي است .

بند ٢ ـ تقسيم كار در شوراياري به اين صورت است كه در هر محله با رأي اعضاي اصلي از بين اعضاي اصلي شوراياري يك نفر بعنوان دبير ، يك نفر بعنوان منشي و يك نفر بعنوان جمعداري اموال و تنخواه گردان شوراياري انتخاب مي شود . جلسة انتخاب مسئولين
فوق الذكر با حضور همة اعضاي اصلي رسميت خواهد داشت و براي تصدي هركدام از اين مسئوليتها كسب رأي اكثريت (نصف بعلاوة يك ) لازم است .

تبصره ١ ـ مدت فعاليت تحت عنوان هر كدام از مسئوليتهاي فوق‌الذكر حداقل يك سال بوده و انتخاب مجدد آنها نيز بلامانع مي‌باشد.

تبصره ٢ ـ انجام مكاتبات و اقدامات اجرايي مربوط به مسئوليتهاي فوق‌الذكر پس ازتأييد و تصويب اعضاي شوراياري خواهد بود.

تبصره ٣ ـ لازم است شوراياران در اولين فرصت پس از ابلاغ اين آئين نامه نسبت به انتخاب مسئولين فوق الذكر اقدام و صورتجلسة انتخاب آنها به ستاد ارسال شود . پس از پايان مدت يكساله نسبت به انتخابات مجدد اقدام خواهد شد.

تبصره ٤ ـ كانديداهاي دبيري شوراياري لازم است شرايط لازم از جمله توان تحصيلي و تجربي متناسب ، داشتن فرصت كافي براي پيگيري امور محوله و حسن اعتماد اعضاء شوراياري را دارا باشند.

 

ماده ٤ ـ وظايف دبير شوراياري : 

ــ پيگيري مكاتبات ، مصوبات و نامه هاي شوراياري باهماهنگي ستاد و همچنين ارسال صورتجلسات به ستاد با امضاء دبير و مهر شوراياري .

ــ انتقال مشكلات و نارسائيها و همچنين پيشنهادهاي شوراياري به ستاد.

ــ حضور در جلسات و نشستهايي كه بنا به ضرورت توسط ستاد و يا دستگاههاي ديگر تشكيلمي شود.

ــ برنامه ريزي براي حضور منظم هريك از اعضاء در روزهاي هفته در دفتر شوراياري

ــ پيگيري مسائل و مشكلات شوراياران در سطح منطقه و عضويت وهمكاري با شوراي دبيران   منطقه

ــ تنظيم دستور جلسات شوراياري با هماهنگي اعضاء و براساس اولويت ها.

ــ نگهداري مهرو سربرگ شوراياري و استفادة قانونمند از آن جهت مكاتبات مصوب شوراياران و       تأييد برخي از استشهادهاي محلي در چارچوب وظايف و اختيارات شوراياران.

ــ رابط و هماهنگ كنندة امور شوراياري محله با ستاد.

ــ اقدام در خصوص تشكيل و هماهنگي كميته هاي تخصصي .

ــ انتقال تخلفات احتمالي اعضاء شوراياري مطابق آئين نامة انضباطي به ستاد (بصورت محرمانه).

 

ماده ٥ ـ وظايف منشي شوراياري :

ــ تنظيم دستور جلسات شوراياران با هماهنگي دبير و اعضاء و قرائت آن در شروع جلسات.

ــ ثبت حضور وغياب اعضاء شوراياري .

ــ تنظيم زمان جلسات شوراياري .

ــ نگارش مذاكرات اعضاء و تنظيم آن در قالب صورتجلسه اي شامل اسامياعضاء حاضر و غايب ، دستورجلسه ، ميهمانان و مدعوين و خلاصة مفيدي از تصميمات ومصوبات .

ــ تشكيل پروندة مشخصات هر كدام از اعضاء.

ــ نگهداري مدارك ، نامه ها و اسناد شوراياري ، ثبت و شماره گذاري نامه ها ي وارده و صادره.

ــ اعلام اسامي غائبين و متأخرين شوراياري هر ٢ ماه يكبار به دبير براي گزارش به ستاد.

 

ماده ٦ ـ وظايف مسئول تنخواه و جمع دار اموال شوراياري:

ــ ثبت ، نگهداري و نظارت بركلية اموال ، لوازم و دارايي هاي شوراياري.

ــ دريافت تنخواه شوراياري از شهرداري.

ــ پرداخت بابت هزينه هاي شوراياري براساس آئين نامه تنخواه گردان.

ــ تنظيم و تحويل اسناد هزينه هاي مربوط به شوراياري طبق آئين نامه تنخواه گرداني به مسئولين ذيربط.

ــ شناسائي و معرفي كمكها و امكانات محلي مردمي جهت تأمين هزينه هاي شوراياري .

تبصره ـ كانديداهاي متصدي مسئوليت تنخواه گردان و جمع دار اموال لازم است تخصص و تجربه لازم را در امو رمالي و حسابداري داشته باشند و از صفت امانتداري و انضباط برخوردار باشند.

 

ماده ٧ ـ چگونگي گردش كار و مكاتبات شوراياري:

بند ١ ـ شوراياري ها براي ثبت مذاكرات و مصوبات خود لازم است دفتر صورتجلسه داشته و منشي شوراياري موظف است مباحث و مذاكرات و نحوة حضور وغياب اعضاء را ثبت و صورتجلسه به امضاء حاضرين هر جلسه برسد.

بند ٢ـ كلية نامه ها و مكاتبات ارسالي از سوي شهروندان يا نهادها و سازمانها بايد در دفتر مراسلات شوراياري ثبت ، شماره گذاري و سپس در دستور كار قرارگيرد.

بند ٣- پس از طرح نامه ها و موضوعات بعنوان دستور جلسات در نشست اعضاء و دريافت نظرية اعضاء ، مكاتبات لازم با ستاد جهت پيگيري و اجراي مصوبة شوراياري توسط دبير صورت خواهد گرفت.

بند ٤- دبير شوراياري موظف است يك نسخه از صورتجلسه ، نامه ها و مكاتبات را به ستاد شوراياري ارسال نمايد.

بند ٥ ـ ارتباط شوراياري ها با ستاد توسط دبير خواهد بود.

بند ٦ ـ دبير شوراياري بعنوان نمايندة شوراياران در جلسات نهادها و سازمانها شركت مي نمايد و ضمن طرح جمع بندي مسائل شوراياري محله خود موظف است نتايج مذاكرات و تصميمات را به اطلاع همة اعضاء برساند.

بند ٧ ـ درخواست هاي شوراياران بصورت كتبي به ستاد شوراياري ارسال خواهد شد.

 

ماده ٨ ـ اين آئين نامه شامل يك مقدمه ، ٨ ماده ، ١٦ بند و٦ تبصره در جلسة مورخ ٢٧/١١/٨٢ ستاد هماهنگي و اجرايي شوراياري بررسي و به تصويب رسيد و پس از تصويب و ابلاغ لازم الاجراست.

 

تصويب كننده:
اعضاى ستاد هماهنگى و اجرايى شورايارى شوراى اسلامى شهر تهران

 

print
  
شهرداری تهران