|  12/11/2018 - سه شنبه 20 آذر 1397 login
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search

مجوز تشكيل ستاد ساماندهي مشاركت‌هاي اجتماعي مناطق بيست و دوگانه شهرداري تهران‌

 مصـوب دويست و بيست و پنجميـن و دويست و بيست و ششميـن جلسـات رسمي ـ علني ـ فوق‌العاده و عادي شوراي اسلامي شهرتهران


مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره‌ي ذيل آن  
مصـوب دويست و بيست و پنجميـن و دويست و بيست و ششميـن جلسـات
رسمي ـ علني ـ فوق‌العاده و عادي شوراي اسلامي شهرتهران ( دوره دوم )
به ترتيب به تاريخ‌هاي سه‌شنبه بيست و دوم و سه‌شنبه بيست و نهم فروردين‌ماه سـال  1385           

مــاده واحده

نظر به اهميت مشاركت اجتماعي شهروندان تهراني در زمينه هاي فرهنگي ، اجتماعي ، اقتصادي ، عمراني و رفاهي و ضرورت بهره‌گيري از توانمندي‌ها ، ابتكارات ، قابليت‌ها و استعدادهاي نهفته در ميان اقشار گوناگون و به منظور هماهنگي فعاليت‌هاي دستگاه‌هاي مختلف در اين زمينه و با توجه به سياست‌هاي عمومي نظام در افزايش مشاركت مردم در امور مختلف و ضرورت تعامل دستگاه‌هاي مختلف مسئول در اين امور، با استناد به بندهاي دوم (2) ، پنجم (5) و هفتم (7) ماده هفتاد و يكم (71) قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات و الحاقات آن و هم‌چنين با در نظر گرفتن وظايف شهـرداري تهران در سـاماندهي مسـائل مختلف خدمـاتي ، رفـاهي ، بهداشتي ، عمراني ، فرهنگي و اجتماعي و تعامل اين نهاد با شهروندان تهراني و دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط در سطح محلات ‌، نواحي و مناطق شهري ، شهرداري تهران موظف است با دعوت از مسئولين دستگاه‌هـاي ذيربط در حوزه عمـومي و اجرايي و دبيران انجمن‌هاي معتمـدين محلات و مشاركت آن‌ها ، نسبت به تشكيل ستاد مشاركت‌هاي اجتماعي در منـاطق بيست و دوگانه شهرداري تهران اقدام نمايد.
تبصره يكم(1)

  دعوت از نمايندگان حوزه‌هاي اجرايي مربوط متناسب با موضوعات و دستور جلسات ستاد خواهد بود .
تبصره دوم(
2) 
معاونت‌هاي فرهنگي و اجتماعي مناطق به عنوان دبير ستاد مسئوليت تنظيم دستور جلسات را با محوريت مشكلات مربوط به انجمن‌هاي معتمدين محلات (شورايـاري‌ها ) بر عهده داشته و متعاقباً پي‌گيري موضوعات مطروحه در ستاد و ارسال كليه صورتجلسات به ستاد هماهنگي شوراياري‌هاي شوراي اسلامي شهر تهران را اعمال خواهند داشت .
تبصره سوم(3)

تشكيل جلسات ستاد متناسب با تعداد انجمن‌هاي معتمدين محلات در هر منطقه حداقل هرماه يك بار خواهد بود.
تبصره چهارم (4)
وظيفه ستاد مشاركت‌هاي اجتماعي عبارت است از : طرح و بررسي مشكلات و نارسائي‌هاي حوزه‌هاي مختلف فرهنگي ، اجتماعي ، اقتصادي ، عمراني و رفاهي محلات و انجام هماهنگي‌ها و پي‌گيري‌هاي لازم جهت حل مشكلات و برطرف نمودن نارسائي‌ها در موارد فوق‌الذكر با استفاده بهينه از قابليت‌هاي ناشي از جلب و جذب مشاركت‌هاي اجتماعي مردم در محلات با همكاري كليه دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط .  
تبصره پنجم (5)
شهرداري تهران موظف است نسبت به تنظيم و ابلاغ ساير آئين‌نامه‌هاي اجرايي لازم با هماهنگي ستاد هماهنگي شوراياري‌هاي محلات شوراي اسلامي شهر تهران اقدام نمايد.
print
  
شهرداری تهران