|  12/11/2018 - سه شنبه 20 آذر 1397 login
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search

اصلاحيه تكميلي برخي از مواد مصوبات تشكيل انجمن هاي شوراياري محلات تهران

مصوب : يازدهمين جلسه رسمي عادي علني دومين دوره شوراي اسلامي شهر تهران


مشتمل بر چهار ماده
مصوب : يازدهمين جلسه رسمي عادي علني دومين دوره شوراي اسلامي شهر تهران به تاريخ سه شنبه بيست و چهارم تيرماه سال 1382
ماده يكم (1):
عبارت زير به ذيل ماده دهم متن مصوبه تشكيل انجم نهاي شوراياري شهر تهران تصويبي در سي و پنجمين جلسه از اولين دوره شوراي اسلامي شهر تهران به تاريخ 4 /8 /1378 به ابلاغي به شماره6953/160 به تاريخ 9/8/ 1378 افزوده مي شود:
«. تشكيل ستاد اجرايي، تهيه، تصويب و ابلاغ شرح وظايف و تعيين اعضا و دبير آن ستاد »
ماده دوم (2):
تبصره زير به ذيل ماده دهم متن مصوبه فوق الذكر (مندرج در ماده يكم اين مصوبه) افزوده ميشود:
«. اعضا و دبير ستاد اجرايي به پيشنهاد رئيس ستاد هماهنگي و تصويب اين ستاد منصوب خواهند شد »
ماده سوم (3):
ماده نهم مصوبه اصلاحي موادي از مصوبه تشكيل انجمن هاي شوراياري محلات تهران تصويبي در پنجاهمين جلسه رسمي دوره اول شوراي اسلامي شهر تهران به تاريخ 28/10/1378 ابلاغي به شماره 33/111/ 160 به تاريخ 29/10/1378 به شرح ذيل اصلاح مي شود:
ستاد هماهنگي مركب از پنج نفر از اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران شامل: »
الف: دو نفر از اعضاي كميسيون فرهنگي، اجتماعي و زيست شهري به انتخاب و معرفي اين كميسيون
ب: سه نفر از اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران م يباشد كه با تصويب شورا منصوب خواهند شد.
جلسات ستاد با حضور سه نفر از اعضا رسميت داشته و تصميمات آن با اكثريت آراء قانوني است اعضاي ستاد موظفند در اولين جلسه از ميان خود يك نفر رئيس، يك نفر نايب رئيس و يك نفر به عنوان منشي (مخبر) انتخاب و پس از صورتجلسه مراتب را جهت صدور حكم آنان توسط رئيس شورا به هيئت شورا اعلام نمايند.رئيس ستاد هماهنگي مي بايد الزاماً از ميان اعضاي كميسيون فرهنگي، اجتماعي و زيست شهري عضو اين ستاد انتخاب شود.

 

print
  
شهرداری تهران