|  12/11/2018 - سه شنبه 20 آذر 1397 login
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search

الزام كميسيون فرهنگي، اجتماعي و زيست شهري شوراي اسلامي شهر تهران

مصوب : دهمين جلسه رسمي ـ فوق العاده ـ علني دومين دوره شوراي اسلامي شهر تهران


 «الزام كميسيون فرهنگي، اجتماعي و زيست شهري شوراي اسلامي شهر تهران جهت بررسي مصوبات تشكيل انجمن هاي شوراياري و عملكرد وتعيين نقاط ضعف و قوت اين طرح و چگونگي اصلاح و تكميل آن به منظور جلب مشاركت هاي مردمي» مشتمل بر ماده واحده مصوب : دهمين جلسه رسمي ـ فوق العاده ـ علني دومين دوره شوراي اسلامي شهر تهران به تاريخ سه شنبه هفدهم تيرماه سال 1382

ماده واحده:
كميسيون فرهنگي، اجتماعي و زيست شهري شوراي اسلامي شهر تهران موظف است از تاريخ ابلاغ اين مصوبه حداكثر ظرف مدت يك ماه، مصوبه تشكيل انجمن هاي شوراياري و ملحقات آن و چگونگي اجراي آنها، هزينهاي مترتبه، نقاط ضعف و قوت و وضعيت كنوني اين انجمنهارا دقيقاً مورد بررسي و بازنگري قرار داده و گزارش هاي لازم را به همراه راه كارهاي اصلاحي و تكميلي به نحوي كه موجب جلب و جذب مشاركتهاي مردمي به طريق اصولي در اداره امور شهري گردد، تهيه و ارائه نمايد.

print
  
شهرداری تهران