|  12/11/2018 - سه شنبه 20 آذر 1397 login
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search

اصلاحي موادي از تصويب نامه تشكيل انجمن هاي شوراياري محلات شهر تهران

مصوب : پنجاهمين جلسه رسمي شوراي اسلامي شهر تهران


مصوب : پنجاهمين جلسه رسمي شوراي اسلامي شهر تهران به تاريخ سه شنبه بيست و هشتم دي ماه سال  1378 
تبصره يكم ( 1) ذيل ماده شش ( 6)
اعضاي انجمن شوراياري در اولين جلسه از بين خود يك دبير انتخاب خواهند كرد كه مسئوليت سخنگويي و ارتباط با سايرانجمن ها و مكاتبات انجمن را برعهده خواهد داشت.
نحوه ارتباط انجمن هاي شوراياري طبق آئين نامه يي است كه توسط ستاد هماهنگي تهيه و به تصويب خواهد رسيد.
ماده نهم ( 9)
ستاد هماهنگي مركب از پنج نفر( 5) نفر از اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران و به انتخاب اين شورا مي باشد .
ماده سيزدهم ( 9)
آئين نامه هاي اجرايي ، انضباطي و انتخابات و طرح تفصيلي و ساختار سازماني انجمن هاي شوراياري حداكثر ظرف مدت  يك ماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه توسط ستاد هماهنگي
 تهيه و پس از تصويب اين ستاد لازم الاجرا مي باشد.

print
  
شهرداری تهران