|  12/11/2018 - سه شنبه 20 آذر 1397 login
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search

تشكيل انجمن هاي شوراياري شهر تهران

مصوب:سي و پنجمين جلسه شوراي اسلامي شهر تهران


مقدمه:
باتشكيل شوراهاي اسلامي شهر و روستا، بر اساس اصول ششم، هفتم، يكصدم، يكصد و يكم، يكصد و سوم، يكصد و پنجم و يكصد وششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، گسترش فكر و عمل شورايي به ضرورتي تاريخي و اجتناب ناپذير تبديل شده است.
به استناد ماده هفتاد و يك قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور وانتخاب شهرداران مصوب1/3/1375باعنايت به حجم عظيم و گسترده مسائل و مشكلات مختلف شهري در ابعاد كمي و كيفي خصوصاً در كلان شهر تهران، رفع اين مشكلات و بهبود شرايط مستلزم تمركز زدايي و بهره گيري از نظرات وديدگاه هاي آحاد مردم ومشاركت عامه همه جانبه شهروندان مي باشد و از جمله راه هاي مهم و باارزش جلب و تقويت مشاركت واقعي، پايدار، دائمي و نهادينه، تشكيل انجمن ها،سازمان ها و نهادهاي مدني داوطلبانه و مردمي است .در راستاي تحقق اهداف فوق و خصوصاً اجراي بند هاي ششم و هفتم ماده 71 قانون فوق الذكر ، شوراي اسلامي شهر تهران به موجب اين طرح اقدام به تأسيس انجمن هاي شوراياري در محلات تهران مي نمايد.
فصل اول
كليات
ماده يكم ( 1)
در جهت تحقق و اجراي قانون شوراها و تقويت مشاركت هر چه بيشتر شهروندان تهراني در س اماندهي امور مختلف شهري و جلب همكاري واقعي آنان در ارتقاء كيفيت زندگي شهروندان انجمنهاي شوراياري شهر تهران وابسته به شوراي شهر تهران تشكيل مي شود.
تبصره يكم ( 1)
در اين اساسنامه انجمن شوراياري شهر تهران به اختصار انجمن شوراياري خوانده مي شود.
ماده دوم ( 2)
انجمن شوراياري، انجمني غيردولتي، غترمتمركز، غيرسياسي، داوطلبانه و مشاركتي و از جهت اقتصادي خودگردان مي باشد.
ماده سوم ( 3)
انجمن شوراياري در مقياس محله و در سطح شهر تهران فعاليت خواهد نمود.
تبصره يكم ( 1)
هر فرد فقط مي توان عضو يك انجمن شوراياري باشد.
تبصره دوم ( 2)
نحوه برگزاري انتخابات در ميان داوطلبين تابع آئين نامه ايي خواهد بود كه متعاقباً توسط شوراي شهر تهران تهيه و به تصويب خواهد رسيد.
ماده چهارم ( 4)
انجمن شوراياري، انجمني است خودگران و از اين رو مي بايد از هر حيث توسط خود اهالي اداره شود . لاكن تا زمان كسب خودكفايي از مساعدت هاي شوراي شهر تهران برخوردار خواهد كرد.
 تبصره يكم ( 1)
عضويت افراد در انجمن شوراياري افتخاري و داوطلبانه است.
فصل دوم
شرايط عضويت و نحوه انتخاب اعضاي انجمن يا ساختار شوراياري
ماده پنجم ( 5)
شرايط داوطلبان
 تابعيت جمهوري اسلامي ايران
 تعهد وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 داشتن حداقل سن 25 سال تمام در روز ثبت نام داوطلبان
 داشتن حداقل 6 ماه سابقه سكونت تأييد شده در محل .
 داشتن حداقل سواد خواندن ونوشتن
 عدم سابقه مؤثر كيفري به تأييد مراجع مسئول
ماده ششم ( 6 )
تعداد اعضاي اصلي و علي البدل انجمن شوراياري محل شامل 7 عضو اصلي و 3 عضوعلي البدل مي باشد.
تبصره يكم (1)
اعضاي انجمن شوراياري در اولين جلسه از بين خود يك رئيس انتخاب خواهند كرد كه مسئوليت سخنگويي و ارتباط با ساير انجمن ها ومكاتبات انجمن را برعهده خواهند داشت،نحوه ارتباط انجمن شوراياري طبق آئين نامه ايي كه توسط كميسيون فرهنگي، اجتماعي شوراي اسلامي شهر تهران تهيه و به تصويب خواهد رسيد، خواهند بود.
 تبصره دوم (2)
اعضاي علي البدل انجمن شوراياري در كليه جلسات انجمن شركت نموده و د ر صورت غيبت اعضاي اصلي در هر جلسه از حق رأي برخوردار خواهد بود .
 تبصره سوم (3)
هرگاه عضويت يا اعضاي به هر دليل از عضويت انجمن خارج شوند اعضاي علي البدل به ترتيب آراء دعوت خواهند شد .
 ماده هفتم ( 7)
اعضاي اصلي و علي البدل انجمن شوراياري براي مدت دوسال انتخاب مي شوند.
 فصل سوم
اركان انجمن هاي شوراياري
ماده هشتم ( 8)
اركان انجمن عبارتند از : ستاد هماهنگي، انجمن شوراياري ، گروههاي كاري
(پيشنهاد آقاي خسروي )
ماده نهم (9)
ستاد هماهنگي مركب از 3 نفر از اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران و به انتخاب اين شورا مي باشد.
ماده دهم (10)
وظايف ستاد هماهنگي :
 ارائه گزارش فعاليت انجمن ها به شوراي شهر
 هماهنگي بين انجمن ها
 ابلاغ تصميمات شوراي شهر به انجمن هاي شوراياري
 پيگيري و اجراي برنامه ها و خط مشي هاي ابلاغ شده از سوي شوراي شهر
 انتقال پيشنهادات و نظرات و طرح هاي انجمن ها به شوراي شهر
 بازرسي در صورت درخواست شوراي شهر
ماده يازدهم ( 11)
انجمن هاي شوراياري محلات به منظور حسن انجام وظايف و امور محوله اقدام به تشكيل گروه هاي كاري با حضور متخصصين مربوطه خواهد نمود
ماده دوازدهم ( 12)
وظايف انجمن شوراياري به شرح زير مي باشد.
1 تلاش در جهت ايجاد محيطي سالم از نظر زيست محيطي با هدف مبارزه با آلودگي خاك، آب، هوا، آلودگي هاي صوتي و صرفه جويي انرژي در اماكن از طريق همكاري با شوراي اسلامي شهر بنا به درخواست آنها.
2 ارائه طرح و پيشنهاد براي بهبود وضع سفرهاي درون شهري با هدف بهينه سازي حمل و نقل .
3 تهيه طرحها و پيشنهادات در زمينه ايجاد نشانه ها و يادمانهاي شهري و پيشنهاد نامگذاري معابر، ميادين، خيابانها و كوچه ها و....
4 تلاش در جهت فراهم آوردن امكانات گذران اوقات فراغت جوانان و نوجوانان و گسترش مراكز تفريحي، ور زشي، فرهنگي وهنري با هماهنگي دستگاه هاي ذيربط.
5 همكاري با شوراي اسلامي شهر براي برقراري آرامش و امنيت شهري و مبارزه با آسيبهاي اجتماعي و زمينه هاي جرم خيز.
6 همكاري با شوراي اسلامي شهر براي معرفي و آموزش حقوق و وظايف شهروندان و مشاركتهاي مردمي و آگاه سازي همگاني .
7 ارائه طرحهاي پيشنهادي براي خودگرداني اماكن عمومي، تمهيد و تدارك زيباسازي و بهينه سازي فضاي زيست شهري و كمك به اجراي اين طرحها.
8 همكاري در ايجاد فضاي سبز و اداره خودگردان بوستانهاي و ياري رساندن به توسعه و احداث بوستانها .
9 همكاري با شوراي اسلامي شهر در جهت توسعه مؤسسات عام المنفعه و فعاليتهاي داوطلبانه.
10 بررسي و شناخت كمبودها، نيازها و نارسائيهاي اجتماعيف فرهنگي، آموزشي، بهداشتي، اقتصادي ، رفاهي وعمراني .
11 تهيه و ارائه پيشنهاد در زمينه هاي مختلف زندگي شهر ي.تلاش در جهت اداره تأسيسات عمومي از طريقب كار داوطلبانه .
 12 تلاش درجهت اداره تأسيسات عمومي ازطريق بكارداوطلبانه .
13 همكاري با شوراي اسلامي شهر تهران در جهت تأسيس انواع انجمن هاي داوطلبانه در زمينه هاي امدادي، اجتماعي، ارشادي وتشكيل تعاوني هاي توليد، توزيع و مصرف وتوزيع ارزاق عمومي .
14 همكاري با شوراي اسلامي شهر تهران درجهت كنترل قيمتها و نرخهاي كرايه درون شهري .
15 ارائه طرحهايي جهت آموزش برنامه هاي دفاع غيرنظامي به شهروندان وهمكاري با شورا در جهت مقابله و پيشگيري از حوادث غيرمترقبه.
16 اقدام در جهت اداره فضاهاي عمومي از قبيل درالتحفيظ، فضاهاي ورزشي، نگارخانه ه ا و .... با موافقت شوراي اسلامي شهر وشهرداري .
17 همياري در اداره اماكن مذهبي و فرهنگي بنا به درخواست دستگاههاي ذيربط.
18 مشاركت در برگزاري انتخابات مجلس، رياست جمهوري، خبرگا ن و از طريق همكاري با مسئولين بنا به درخواست مراجع قانوني ذيربط .
19 همكاري با اداره راهنمايي و رانندگي در امر ساماندهي ترافيك شهر بنا به درخواست آن اداره .
تبصره يكم ( 1)
وظايف و اختيارات قانوني شوراي اسلامي شهر تهران قابل واگذاري و تفويض به انجمن هاي شوراياري نيست و كليه پيشنهادات و ارائه طرح هاي اجرايي براي شوراي شهر جنبه مشورتي داشته و در صورت تصويب توسط اين شورا اجرا خواهد شد.
تبصره دوم ( 2)
انجمن هاي شوراياري مستقيماً در امور نواحي و مناطق شهري دخالتي نخواهند داشت.
ماده سيزدهم ( 13)
آئين نامه هاي اجرايي، انضباطي و انتخابات و طرح تفصيلي و ساختار سازماني انجمنهاي شوراياري حداكثر تا 2 ماه توسط كميسيون فرهنگي، اجتماعي شورا تهيه و وجهت تصويب شوراي شهر تقديم خواهد شد.
ماده چهاردهم ( 14)
انجمن شوراياري در موارد كاهش تعداد اعضاء و تخلف از حيطه وظايف با پيشنهاد سه نفر از اعضاي شوراي اسلامي به شهر تهران وتصويب اين شورا منحل مي شود .
ماده پانزدهم ( 15)
  اين طرح شامل مقدمه وچهارفصل و و در ( 14 ) ماده و نه ( 9) تبصره در سي و پنجمين جلسه علني شوراي اسلامي شهر تهران به تاريخ سه شنبه چهارم آبان ماه 1378 به تصويب شوراي اسلامي شهر تهران رسيد.

 

print
  
شهرداری تهران