|  11/19/2018 - دوشنبه 28 آبان 1397 login
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search

مصوبات

تشكيل انجمن هاي شوراياري شهر تهران

مصوب:سي و پنجمين جلسه شوراي اسلامي شهر تهران ادامه مطلب...


الزام كميسيون فرهنگي، اجتماعي و زيست شهري شوراي اسلامي شهر تهران

مصوب : دهمين جلسه رسمي ـ فوق العاده ـ علني دومين دوره شوراي اسلامي شهر تهران ادامه مطلب...


اصلاحيه تكميلي برخي از مواد مصوبات تشكيل انجمن هاي شوراياري محلات تهران

مصوب : يازدهمين جلسه رسمي عادي علني دومين دوره شوراي اسلامي شهر تهران ادامه مطلب...


مجوز تشكيل ستاد ساماندهي مشاركت‌هاي اجتماعي مناطق بيست و دوگانه شهرداري تهران‌

 مصـوب دويست و بيست و پنجميـن و دويست و بيست و ششميـن جلسـات رسمي ـ علني ـ فوق‌العاده و عادي شور... ادامه مطلب...


  
شهرداری تهران