|  11/19/2018 - دوشنبه 28 آبان 1397 login
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search

اساسنامه انجمن هاي شوراياري

%٣cp dir%٣d%٢٢RTL%٢٢ style%٣d%٢٢margin%٣a ٠cm ٠cm ٠,٠٠٠١pt%٣b line-height%٣a ١٥٠%٢٥%٣b direction%٣a rtl%٣b unicode-bidi%٣a embed%٣b text-align%٣a center%٣b%٢٢%٣e%٣cspan style%٣d%٢٢font-size%٣a ١٤px%٣b font-family%٣a tahoma%٣b%٢٢%٣e%٣cstrong%٣eاساسنامه انجمنهاي شوراياري%٣c/strong%٣e%٢٦nbsp%٣b%٣c/span%٣e%٣c/p%٣e %٣cp dir%٣d%٢٢RTL%٢٢ style%٣d%٢٢margin%٣a ٠cm ٠cm ٠.٠٠٠١pt%٣b line-height%٣a ١٥٠%٢٥%٣b direction%٣a rtl%٣b unicode-bidi%٣a embed%٣b text-align%٣a right%٣b%٢٢%٣e%٣cspan style%٣d%٢٢font-size%٣a ١٤px%٣b font-family%٣a tahoma%٣b%٢٢%٣e%٣cstrong%٣eمقدمه%٣c/strong%٣e%٣c/span%٣e%٣c/p%٣e %٣cp dir%٣d%٢٢RTL%٢٢ style%٣d%٢٢margin%٣a ٠cm ٠cm ٠.٠٠٠١pt%٣b line-height%٣a ١٥٠%٢٥%٣b direction%٣a rtl%٣b unicode-bidi%٣a embed%٣b text-align%٣a right%٣b%٢٢%٣e%٣cspan style%٣d%٢٢font-size%٣a ١٤px%٣b font-family%٣a tahoma%٣b%٢٢%٣eبا تشكيل شوراهاي اسلامي شهر و روستا%٢c براساس اصول ششم%٢c هفتم%٢c يكصدم%٢c يكصد و يكم، يكصد و سوم، يكصد و پنجم و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، گسترش فكر و عمل شورايي به ضرورتي تاريخي و اجتناب ناپذير تبديل شده است.%٣cbr /%٣e به استناد ماده هفتاد و يك قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران مصوب ١/٣/١٣٧٥ و با عنايت به حجم عظيم و گسترده مسائل و مشكلات مختلف شهري در%٢٦nbsp%٣b ابعاد كمي و كيفي خصوصاً در كلان شهر تهران، رفع اين مشكلات و بهبود شرايط مستلزم تمركززدايي و بهره%٢٦zwnj%٣bگيري از نظرات و ديدگاههاي آحاد مردم و مشاركت واقعي%٢c پايدار%٢c دائمي و نهادينه%٢c تشكيل انجمن%٢٦zwnj%٣bها و سازمانها و نهادهاي مدني داوطلبانه و مردمي است.%٣cbr /%٣e در راستاي تحقق اهداف فوق و خصوصاً اجراي بندهاي ششم و هفتم ماده ٧١ قانون فوق%٢٦zwnj%٣bالذكر%٢c شوراي اسلامي شهر تهران به موجب اين طرح اقدام به تاسيس انجمنهاي شوراياري در محلات تهران مي%٢٦zwnj%٣bكند.%٣cbr /%٣e %٣cstrong%٣eفصل اول - كليات%٣c/strong%٣e%٣c/span%٣e%٣cspan style%٣d%٢٢font-size%٣a ١٤px%٣b%٢٢%٣e %٣c/span%٣e%٣cspan style%٣d%٢٢font-size%٣a ١٤px%٣b font-family%٣a tahoma%٣b%٢٢%٣e%٣cbr /%٣e %٣cstrong%٣eماده ١-%٣c/strong%٣e%٣c/span%٣e%٣cspan style%٣d%٢٢font-size%٣a ١٤px%٣b%٢٢%٣e %٣c/span%٣e%٣cspan style%٣d%٢٢font-size%٣a ١٤px%٣b font-family%٣a tahoma%٣b%٢٢%٣e در جهت تحقق و اجراي قانون شوراها و تقويت مشاركت هر چه بيشتر شهروندان تهراني در ساماندهي امور مختلف شهري و جلب همكاري واقعي آنان در ارتقاء كيفيت زندگي شهروندان انجمنهاي شوراياري شهر تهران وابسته به شوراي شهر تهران تشكيل مي%٢٦zwnj%٣bشود.%٣cbr /%٣e تبصره ١%٣a در اين اساسنامه انجمن شوراياري شهر تهران به اختصار انجمن شوراياري خوانده مي%٢٦zwnj%٣bشود.%٣cbr /%٣e %٣cstrong%٣eماده ٢-%٣c/strong%٣e%٣c/span%٣e%٣cspan style%٣d%٢٢font-size%٣a ١٤px%٣b%٢٢%٣e %٣c/span%٣e%٣cspan style%٣d%٢٢font-size%٣a ١٤px%٣b font-family%٣a tahoma%٣b%٢٢%٣e انجمن شوراياري، انجمني غيردولتي، غيرمتمركز، غيرسياسي، داوطلبانه و مشاركتي و از جهت اقتصادي خودگردان مي%٢٦zwnj%٣bباشد.%٣cbr /%٣e %٣cstrong%٣eماده ٣-%٣c/strong%٣e%٣c/span%٣e%٣cspan style%٣d%٢٢font-size%٣a ١٤px%٣b%٢٢%٣e %٣c/span%٣e%٣cspan style%٣d%٢٢font-size%٣a ١٤px%٣b font-family%٣a tahoma%٣b%٢٢%٣e انجمن شوراياري در مقياس محله سطح شهر تهران فعاليت خواهد نمود.%٣cbr /%٣e تبصره ١%٣a هر فرد فقط مي%٢٦zwnj%٣bتواند عضو يك انجمن شوراياري باشد.%٣cbr /%٣e تبصره ٢%٣a نحوه برگزاري انتخابات در ميان داوطلبين تابع آئين نامه%٢٦zwnj%٣bاي خواهد بود كه متعاقباً توسط ستاد شوراياري شوراي اسلامي شهر تهران تهيه و به تصويب خواهد رسيد.%٣cbr /%٣e تبصره ٣%٣aسن راي دهندگان به اعضاي انجمن%٢٦zwnj%٣bهاي شوراياري ١٥ سال به بالا مي%٢٦zwnj%٣bباشد.%٣c/span%٣e%٣c/p%٣e %٣cp dir%٣d%٢٢RTL%٢٢ style%٣d%٢٢margin%٣a ٠cm ٠cm ٠.٠٠٠١pt%٣b line-height%٣a ١٥٠%٢٥%٣b direction%٣a rtl%٣b unicode-bidi%٣a embed%٣b text-align%٣a right%٣b%٢٢%٣e%٣cspan style%٣d%٢٢font-size%٣a ١٤px%٣b font-family%٣a tahoma%٣b%٢٢%٣e%٣cstrong%٣eماده ٤-%٣c/strong%٣e انجمن شوراياري%٢c انجمني خودگردان و از اين رو مي%٢٦zwnj%٣bبايد از هر حيث توسط خود اهالي اداره شود. لاكن تا زمان كسب خودكفايي از مساعدتهاي شوراي شهر تهران برخوردار خواهد بود.%٣cbr /%٣e تبصره ١%٣a عضويت افراد در انجمن شوراياري افتخاري و داوطلبانه است.%٣cbr /%٣e %٣cstrong%٣eفصل دوم - شرايط عضويت و نحوه انتخاب اعضاي انجمن يا ساختار شوراياري%٣c/strong%٣e%٣c/span%٣e%٣cspan style%٣d%٢٢font-size%٣a ١٤px%٣b%٢٢%٣e %٣c/span%٣e%٣cspan style%٣d%٢٢font-size%٣a ١٤px%٣b font-family%٣a tahoma%٣b%٢٢%٣e%٣cbr /%٣e %٣cstrong%٣eماده ٥ -%٣c/strong%٣e%٣c/span%٣e%٣cspan style%٣d%٢٢font-size%٣a ١٤px%٣b%٢٢%٣e %٣c/span%٣e%٣cspan style%٣d%٢٢font-size%٣a ١٤px%٣b font-family%٣a tahoma%٣b%٢٢%٣e شرايط داوطلبان عضويت در انجمن شوراياری %٣a%٣cbr /%٣e %٢٦middot%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b داشتن حداقل ٢٥ سال سن%٣cbr /%٣e %٢٦middot%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن%٣cbr /%٣e %٢٦middot%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b نداشتن سوء سابقه کيفری%٣cbr /%٣e %٢٦middot%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b سکونت در محله مورد نظر به مدت حداقل شش ماه%٣cbr /%٣e %٣cstrong%٣eماده ٦%٣c/strong%٣e%٣c/span%٣e%٣cspan style%٣d%٢٢font-size%٣a ١٤px%٣b%٢٢%٣e %٣c/span%٣e%٣cspan style%٣d%٢٢font-size%٣a ١٤px%٣b font-family%٣a tahoma%٣b%٢٢%٣e - تعداد اعضای اصلی و علی البدل انجمن شوراياری محله شامل ٧ نفر عضو اصلی و ٣ نفر علی البدل می باشد%٣cbr /%٣e تبصره ١%٣a اعضاي انجمن شوراياري در اولين جلسه از بين خود يك دبير انتخاب خواهند كرد%٢٦nbsp%٣b كه مسئوليت سخنگويي و ارتباط با ساير انجمن%٢٦zwnj%٣bها و مكاتبات انجمن را برعهده خواهند داشت%٢c%٢٦nbsp%٣b نحوه ارتباط انجمن شوراياري طبق آئين%٢٦zwnj%٣bنامه%٢٦zwnj%٣bاي است كه توسط ستاد هماهنگي انجمن%٢٦zwnj%٣bهاي شوراياري شوراي اسلامي شهر تهران تهيه و به تصويب خواهد رسيد. %٣cbr /%٣e تبصره ٢%٣a اعضاي علي%٢٦zwnj%٣bالبدل انجمن شوراياري در كليه جلسات انجمن شركت نموده و در صورت غيبت اعضاي اصلي در هر جلسه از حق راي برخوردار خواهند بود.%٣cbr /%٣e تبصره ٣%٣a هرگاه عضو يا اعضاء به هر دليل از عضويت انجمن خارج شوند اعضاي علي%٢٦zwnj%٣bالبدل به ترتيب آراء دعوت خواهند شد.%٣cbr /%٣e %٣cstrong%٣eماده ٧-%٣c/strong%٣e%٣c/span%٣e%٣cspan style%٣d%٢٢font-size%٣a ١٤px%٣b%٢٢%٣e %٣c/span%٣e%٣cspan style%٣d%٢٢font-size%٣a ١٤px%٣b font-family%٣a tahoma%٣b%٢٢%٣e اعضاي اصلي و علي%٢٦zwnj%٣bالبدل انجمن شوراياري براي مدت دو سال انتخاب مي%٢٦zwnj%٣bشوند. %٣cbr /%٣e %٣cstrong%٣eفصل سوم%٣a اركان انجمنهاي شوراياري%٣c/strong%٣e%٣c/span%٣e%٣cspan style%٣d%٢٢font-size%٣a ١٤px%٣b%٢٢%٣e %٣c/span%٣e%٣cspan style%٣d%٢٢font-size%٣a ١٤px%٣b font-family%٣a tahoma%٣b%٢٢%٣e%٣cbr /%٣e %٣cstrong%٣eماده ٨- %٣c/strong%٣e%٣c/span%٣e%٣cspan style%٣d%٢٢font-size%٣a ١٤px%٣b%٢٢%٣e %٣c/span%٣e%٣cspan style%٣d%٢٢font-size%٣a ١٤px%٣b font-family%٣a tahoma%٣b%٢٢%٣eاركان انجمن عبارتند از%٣a انجمن شوراياري %٢٦ndash%٣b گروههاي كاري%٣cbr /%٣e %٣cstrong%٣eماده ٩-%٣c/strong%٣e%٣c/span%٣e%٣cspan style%٣d%٢٢font-size%٣a ١٤px%٣b%٢٢%٣e %٣c/span%٣e%٣cspan style%٣d%٢٢font-size%٣a ١٤px%٣b font-family%٣a tahoma%٣b%٢٢%٣e ستاد هماهنگي شوراياري مركب از پنج نفر از اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران شامل%٣a%٣cbr /%٣e الف%٣a دو نفر از اعضاي كميسيون فرهنگي و اجتماعي به انتخاب و معرفي اين كميسيون%٣cbr /%٣e ب%٣a سه نفر از اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران مي%٢٦zwnj%٣bباشد كه با تصويب شورا منصوب خواهند شد.%٣cbr /%٣e جلسات ستاد با حضور ٣ نفر از اعضاء رسميت داشته و تصميمات آن با اكثريت آراء قانوني است.%٣cbr /%٣e اعضاي ستاد موظفند در اولين جلسه از ميان خود يك نفر رئيس، يك نفر نايب رئيس و يك نفر بعنوان منشي %٢٨مخبر%٢٩ انتخاب نمايند.%٣cbr /%٣e رئيس ستاد هماهنگي مي%٢٦zwnj%٣bبايد الزاماً از ميان اعضاي كميسيون فرهنگي و اجتماعي عضو اين ستاد انتخاب شود.%٣cbr /%٣e %٣cstrong%٣eماده ١٠-%٣c/strong%٣e%٣c/span%٣e%٣cspan style%٣d%٢٢font-size%٣a ١٤px%٣b%٢٢%٣e %٣c/span%٣e%٣cspan style%٣d%٢٢font-size%٣a ١٤px%٣b font-family%٣a tahoma%٣b%٢٢%٣e وظايف ستاد هماهنگي%٣cbr /%٣e -%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b برنامه%٢٦zwnj%٣bريزي%٢c سياستگذاري و نظارت بر شوراياري%٢٦zwnj%٣bها%٣cbr /%٣e -%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b ارائه گزارش فعاليت شوراياري%٢٦zwnj%٣bها به شوراي شهر%٣cbr /%٣e -%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b هماهنگي%٢٦zwnj%٣bهاي بين شوراياري%٢٦zwnj%٣bها%٣cbr /%٣e -%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b ابلاغ تصميمات شوراي شهر به شوراياري%٢٦zwnj%٣bها%٣cbr /%٣e -%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b پيگيري و اجراي برنامه%٢٦zwnj%٣bها و خط مشي%٢٦zwnj%٣bهاي ابلاغ شده از شوراي شهر%٣cbr /%٣e -%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b انتقال پيشنهادات و نظرات و طرحهاي شوراياري%٢٦zwnj%٣bها به شوراي شهر%٣cbr /%٣e -%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b بازرسي در صورت درخواست شوراي شهر و تشكيل كميته انضباطي%٣cbr /%٣e -%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b تشكيل ستاد اجرائي%٢c تعيين و ابلاغ شرح وظايف آن، تعيين اعضاء و دبير آن ستاد و تعيين نحوه تعامل با شوراياري%٢٦zwnj%٣bها%٣cbr /%٣e تبصره%٣a اعضاء و دبير ستاد اجرايي به پيشنهاد رئيس ستاد هماهنگي و تصويب اين ستاد منصوب خواهد شد.%٣cbr /%٣e وظايف ستاد اجرايي%٣a%٣c/span%٣e%٣c/p%٣e %٣cp dir%٣d%٢٢RTL%٢٢ style%٣d%٢٢margin%٣a ٠cm ٣٦pt ٠.٠٠٠١pt ٠cm%٣b text-indent%٣a -١٨pt%٣b line-height%٣a ١٥٠%٢٥%٣b direction%٣a rtl%٣b unicode-bidi%٣a embed%٣b text-align%٣a right%٣b%٢٢%٣e%٣cspan style%٣d%٢٢font-size%٣a ١٤px%٣b font-family%٣a tahoma%٣b%٢٢%٣e١.%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b پيگيري و اجراي برنامه%٢٦zwnj%٣bهاي ابلاغ شده از سوي ستاد هماهنگي%٣c/span%٣e%٣c/p%٣e %٣cp dir%٣d%٢٢RTL%٢٢ style%٣d%٢٢margin%٣a ٠cm ٣٦pt ٠.٠٠٠١pt ٠cm%٣b text-indent%٣a -١٨pt%٣b line-height%٣a ١٥٠%٢٥%٣b direction%٣a rtl%٣b unicode-bidi%٣a embed%٣b text-align%٣a right%٣b%٢٢%٣e%٣cspan style%٣d%٢٢font-size%٣a ١٤px%٣b font-family%٣a tahoma%٣b%٢٢%٣e٢.%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b ايجاد تعامل بين شوراياري%٢٦zwnj%٣bها و دستگاههاي اجرايي در جهت رفع مشكلات شوراياري%٢٦zwnj%٣bها%٣c/span%٣e%٣c/p%٣e %٣cp dir%٣d%٢٢RTL%٢٢ style%٣d%٢٢margin%٣a ٠cm ٣٦pt ٠.٠٠٠١pt ٠cm%٣b text-indent%٣a -١٨pt%٣b line-height%٣a ١٥٠%٢٥%٣b direction%٣a rtl%٣b unicode-bidi%٣a embed%٣b text-align%٣a right%٣b%٢٢%٣e%٣cspan style%٣d%٢٢font-size%٣a ١٤px%٣b font-family%٣a tahoma%٣b%٢٢%٣e٣.%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b پيگيري امور جاري و مالي شوراياري%٢٦zwnj%٣bهاي محله%٢٦zwnj%٣bها%٣c/span%٣e%٣c/p%٣e %٣cp dir%٣d%٢٢RTL%٢٢ style%٣d%٢٢margin%٣a ٠cm ٣٦pt ٠.٠٠٠١pt ٠cm%٣b text-indent%٣a -١٨pt%٣b line-height%٣a ١٥٠%٢٥%٣b direction%٣a rtl%٣b unicode-bidi%٣a embed%٣b text-align%٣a right%٣b%٢٢%٣e%٣cspan style%٣d%٢٢font-size%٣a ١٤px%٣b font-family%٣a tahoma%٣b%٢٢%٣e٤.%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b ارائه گزارش به ستاد هماهنگي%٣c/span%٣e%٣c/p%٣e %٣cp dir%٣d%٢٢RTL%٢٢ style%٣d%٢٢margin%٣a ٠cm ٣٦pt ٠.٠٠٠١pt ٠cm%٣b text-indent%٣a -١٨pt%٣b line-height%٣a ١٥٠%٢٥%٣b direction%٣a rtl%٣b unicode-bidi%٣a embed%٣b text-align%٣a right%٣b%٢٢%٣e%٣cspan style%٣d%٢٢font-size%٣a ١٤px%٣b font-family%٣a tahoma%٣b%٢٢%٣e٥.%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b انجام امور مربوط به انتخابات شوراياري%٢٦zwnj%٣bها مطابق تصميمات و ابلاغ ستاد هماهنگي%٣c/span%٣e%٣c/p%٣e %٣cp dir%٣d%٢٢RTL%٢٢ style%٣d%٢٢margin%٣a ٠cm ٠cm ٠.٠٠٠١pt%٣b line-height%٣a ١٥٠%٢٥%٣b direction%٣a rtl%٣b unicode-bidi%٣a embed%٣b text-align%٣a right%٣b%٢٢%٣e%٣cspan style%٣d%٢٢font-size%٣a ١٤px%٣b font-family%٣a tahoma%٣b%٢٢%٣e%٣cstrong%٣eماده ١١-%٣c/strong%٣e وظايف شوراياري%٢٦zwnj%٣bهاي محلات%٣a%٣c/span%٣e%٣c/p%٣e %٣cp dir%٣d%٢٢RTL%٢٢ style%٣d%٢٢margin%٣a ٠cm ٣٦pt ٠.٠٠٠١pt ٠cm%٣b text-indent%٣a -١٨pt%٣b line-height%٣a ١٥٠%٢٥%٣b direction%٣a rtl%٣b unicode-bidi%٣a embed%٣b text-align%٣a right%٣b%٢٢%٣e%٣cspan style%٣d%٢٢font-size%٣a ١٤px%٣b font-family%٣a tahoma%٣b%٢٢%٣e١.%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b شناسايي مشكلات%٢c ارائه طرح و پيشنهاد و تلاش در جهت ايجاد محيطي سالم از نظر زيست محيطي با اهداف مبارزه با آلودگي%٢٦zwnj%٣bهاي خاك%٢c آب%٢c آلودگي%٢٦zwnj%٣bهاي صوتي و صرفه%٢٦zwnj%٣bجويي انرژي در اماكن%٣c/span%٣e%٣c/p%٣e %٣cp dir%٣d%٢٢RTL%٢٢ style%٣d%٢٢margin%٣a ٠cm ٣٦pt ٠.٠٠٠١pt ٠cm%٣b text-indent%٣a -١٨pt%٣b line-height%٣a ١٥٠%٢٥%٣b direction%٣a rtl%٣b unicode-bidi%٣a embed%٣b text-align%٣a right%٣b%٢٢%٣e%٣cspan style%٣d%٢٢font-size%٣a ١٤px%٣b font-family%٣a tahoma%٣b%٢٢%٣e٢.%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b شناسايي مشكلات و ارائه طرح و پيشنهاد براي بهبود وضعيت سفرهاي درون شهري با هدف بهينه%٢٦zwnj%٣bسازي حمل و نقل%٣c/span%٣e%٣c/p%٣e %٣cp dir%٣d%٢٢RTL%٢٢ style%٣d%٢٢margin%٣a ٠cm ٣٦pt ٠.٠٠٠١pt ٠cm%٣b text-indent%٣a -١٨pt%٣b line-height%٣a ١٥٠%٢٥%٣b direction%٣a rtl%٣b unicode-bidi%٣a embed%٣b text-align%٣a right%٣b%٢٢%٣e%٣cspan style%٣d%٢٢font-size%٣a ١٤px%٣b font-family%٣a tahoma%٣b%٢٢%٣e٣.%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b تهيه طرح و پيشنهاد در زمينه ايجاد نشانه%٢٦zwnj%٣bها و يادمانهاي شهري و پيشنهاد نامگذاري معابر%٢c ميادين%٢c خيابانها و كوچه%٢٦zwnj%٣bها%٣c/span%٣e%٣c/p%٣e %٣cp dir%٣d%٢٢RTL%٢٢ style%٣d%٢٢margin%٣a ٠cm ٣٦pt ٠.٠٠٠١pt ٠cm%٣b text-indent%٣a -١٨pt%٣b line-height%٣a ١٥٠%٢٥%٣b direction%٣a rtl%٣b unicode-bidi%٣a embed%٣b text-align%٣a right%٣b%٢٢%٣e%٣cspan style%٣d%٢٢font-size%٣a ١٤px%٣b font-family%٣a tahoma%٣b%٢٢%٣e٤.%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b ارائه طرح و پيشنهاد در جهت فراهم آوردن امكانات%٢c گذران اوقات فراغت جوانان و نوجوانان و گسترش مراكز تفريحي%٢c ورزشي و هنري با هماهنگي ستاد اجرايي%٣c/span%٣e%٣c/p%٣e %٣cp dir%٣d%٢٢RTL%٢٢ style%٣d%٢٢margin%٣a ٠cm ٣٦pt ٠.٠٠٠١pt ٠cm%٣b text-indent%٣a -١٨pt%٣b line-height%٣a ١٥٠%٢٥%٣b direction%٣a rtl%٣b unicode-bidi%٣a embed%٣b text-align%٣a right%٣b%٢٢%٣e%٣cspan style%٣d%٢٢font-size%٣a ١٤px%٣b font-family%٣a tahoma%٣b%٢٢%٣e٥.%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b همكاري با شوراي اسلامي شهر تهران براي برقراري آرامش و امنيت شهري و مبارزه با آسيب%٢٦zwnj%٣bهاي اجتماعي و زمينه%٢٦zwnj%٣bهاي جرم%٢٦zwnj%٣bخيز%٣c/span%٣e%٣c/p%٣e %٣cp dir%٣d%٢٢RTL%٢٢ style%٣d%٢٢margin%٣a ٠cm ٣٦pt ٠.٠٠٠١pt ٠cm%٣b text-indent%٣a -١٨pt%٣b line-height%٣a ١٥٠%٢٥%٣b direction%٣a rtl%٣b unicode-bidi%٣a embed%٣b text-align%٣a right%٣b%٢٢%٣e%٣cspan style%٣d%٢٢font-size%٣a ١٤px%٣b font-family%٣a tahoma%٣b%٢٢%٣e٦.%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b همكاري با شوراي اسلامي شهر براي معرفي و آموزش حقوق و وظايف شهروندي و مشاركتهاي مردمي و آگاه%٢٦zwnj%٣bسازي همگاني%٣c/span%٣e%٣c/p%٣e %٣cp dir%٣d%٢٢RTL%٢٢ style%٣d%٢٢margin%٣a ٠cm ٣٦pt ٠.٠٠٠١pt ٠cm%٣b text-indent%٣a -١٨pt%٣b line-height%٣a ١٥٠%٢٥%٣b direction%٣a rtl%٣b unicode-bidi%٣a embed%٣b text-align%٣a right%٣b%٢٢%٣e%٣cspan style%٣d%٢٢font-size%٣a ١٤px%٣b font-family%٣a tahoma%٣b%٢٢%٣e٧.%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b ارائه طرح و پيشنهاد براي خودگرداني اماكن عمومي%٢c تمهيد و تدارك زيباسازي و بهينه سازي فضاي زيست شهري%٣c/span%٣e%٣c/p%٣e %٣cp dir%٣d%٢٢RTL%٢٢ style%٣d%٢٢margin%٣a ٠cm ٣٦pt ٠.٠٠٠١pt ٠cm%٣b text-indent%٣a -١٨pt%٣b line-height%٣a ١٥٠%٢٥%٣b direction%٣a rtl%٣b unicode-bidi%٣a embed%٣b text-align%٣a right%٣b%٢٢%٣e%٣cspan style%٣d%٢٢font-size%٣a ١٤px%٣b font-family%٣a tahoma%٣b%٢٢%٣e٨.%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b همكاري در ايجاد و گسترش فضاي سبز و اداره خودگردان بوستانهاي شهري%٣c/span%٣e%٣c/p%٣e %٣cp dir%٣d%٢٢RTL%٢٢ style%٣d%٢٢margin%٣a ٠cm ٣٦pt ٠.٠٠٠١pt ٠cm%٣b text-indent%٣a -١٨pt%٣b line-height%٣a ١٥٠%٢٥%٣b direction%٣a rtl%٣b unicode-bidi%٣a embed%٣b text-align%٣a right%٣b%٢٢%٣e%٣cspan style%٣d%٢٢font-size%٣a ١٤px%٣b font-family%٣a tahoma%٣b%٢٢%٣e٩.%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b همكاري با شوراي اسلامي شهر تهران در جهت توسعه موسسات عام المنفعه و فعاليتهاي داوطلبانه%٣c/span%٣e%٣c/p%٣e %٣cp dir%٣d%٢٢RTL%٢٢ style%٣d%٢٢margin%٣a ٠cm ٣٦pt ٠.٠٠٠١pt ٠cm%٣b text-indent%٣a -١٨pt%٣b line-height%٣a ١٥٠%٢٥%٣b direction%٣a rtl%٣b unicode-bidi%٣a embed%٣b text-align%٣a right%٣b%٢٢%٣e%٣cspan style%٣d%٢٢font-size%٣a ١٤px%٣b font-family%٣a tahoma%٣b%٢٢%٣e١٠. بررسي و شناخت كمبودها%٢c نيازها و نارسائيهاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، بهداشتي، اقتصادي، رفاهي و عمراني محله%٣c/span%٣e%٣c/p%٣e %٣cp dir%٣d%٢٢RTL%٢٢ style%٣d%٢٢margin%٣a ٠cm ٣٦pt ٠.٠٠٠١pt ٠cm%٣b text-indent%٣a -١٨pt%٣b line-height%٣a ١٥٠%٢٥%٣b direction%٣a rtl%٣b unicode-bidi%٣a embed%٣b text-align%٣a right%٣b%٢٢%٣e%٣cspan style%٣d%٢٢font-size%٣a ١٤px%٣b font-family%٣a tahoma%٣b%٢٢%٣e١١. تهيه طرح و پيشنهاد در زمينه%٢٦zwnj%٣bهاي مختلف زندگي شهري%٣c/span%٣e%٣c/p%٣e %٣cp dir%٣d%٢٢RTL%٢٢ style%٣d%٢٢margin%٣a ٠cm ٣٦pt ٠.٠٠٠١pt ٠cm%٣b text-indent%٣a -١٨pt%٣b line-height%٣a ١٥٠%٢٥%٣b direction%٣a rtl%٣b unicode-bidi%٣a embed%٣b text-align%٣a right%٣b%٢٢%٣e%٣cspan style%٣d%٢٢font-size%٣a ١٤px%٣b font-family%٣a tahoma%٣b%٢٢%٣e١٢. همكاري با شوراي اسلامي شهر تهران در جهت تاسيس انواع انجمنهاي داوطلبانه در زمينه%٢٦zwnj%٣bهاي امدادي، اجتماعي ارشادي و تشكيل تعاوني%٢٦zwnj%٣bهاي توليد، توزيع و مصرف ارزاق عمومي%٣c/span%٣e%٣c/p%٣e %٣cp dir%٣d%٢٢RTL%٢٢ style%٣d%٢٢margin%٣a ٠cm ٣٦pt ٠.٠٠٠١pt ٠cm%٣b text-indent%٣a -١٨pt%٣b line-height%٣a ١٥٠%٢٥%٣b direction%٣a rtl%٣b unicode-bidi%٣a embed%٣b text-align%٣a right%٣b%٢٢%٣e%٣cspan style%٣d%٢٢font-size%٣a ١٤px%٣b font-family%٣a tahoma%٣b%٢٢%٣e١٣. همكاري با شوراي اسلامي شهر تهران در جهت كنترل قيمتها و نرخ كرايه درون شهري%٣c/span%٣e%٣c/p%٣e %٣cp dir%٣d%٢٢RTL%٢٢ style%٣d%٢٢margin%٣a ٠cm ٣٦pt ٠.٠٠٠١pt ٠cm%٣b text-indent%٣a -١٨pt%٣b line-height%٣a ١٥٠%٢٥%٣b direction%٣a rtl%٣b unicode-bidi%٣a embed%٣b text-align%٣a right%٣b%٢٢%٣e%٣cspan style%٣d%٢٢font-size%٣a ١٤px%٣b font-family%٣a tahoma%٣b%٢٢%٣e١٤. ارائه طرحها و پيشنهادات جهت آموزش برنامه%٢٦zwnj%٣bهاي دفاع غيرنظامي به شهروندان و همكاري با شورا جهت مقابله و پيشگيري از حوادث غيرمترقبه%٣c/span%٣e%٣c/p%٣e %٣cp dir%٣d%٢٢RTL%٢٢ style%٣d%٢٢margin%٣a ٠cm ٣٦pt ٠.٠٠٠١pt ٠cm%٣b text-indent%٣a -١٨pt%٣b line-height%٣a ١٥٠%٢٥%٣b direction%٣a rtl%٣b unicode-bidi%٣a embed%٣b text-align%٣a right%٣b%٢٢%٣e%٣cspan style%٣d%٢٢font-size%٣a ١٤px%٣b font-family%٣a tahoma%٣b%٢٢%٣e١٥. همكاري در جهت اداره فضاهاي عمومي از قبيل دارالتحفيظ، فضاهاي ورزشي، نگارخانه%٢٦zwnj%٣bها و... با هماهنگي ستاد اجرايي شوراياري%٣c/span%٣e%٣c/p%٣e %٣cp dir%٣d%٢٢RTL%٢٢ style%٣d%٢٢margin%٣a ٠cm ٣٦pt ٠.٠٠٠١pt ٠cm%٣b text-indent%٣a -١٨pt%٣b line-height%٣a ١٥٠%٢٥%٣b direction%٣a rtl%٣b unicode-bidi%٣a embed%٣b text-align%٣a right%٣b%٢٢%٣e%٣cspan style%٣d%٢٢font-size%٣a ١٤px%٣b font-family%٣a tahoma%٣b%٢٢%٣e١٦. همكاري و همياري در اداره اماكن مذهبي و فرهنگي بنا به درخواست دستگاههاي ذيربط%٣c/span%٣e%٣c/p%٣e %٣cp dir%٣d%٢٢RTL%٢٢ style%٣d%٢٢margin%٣a ٠cm ٣٦pt ٠.٠٠٠١pt ٠cm%٣b text-indent%٣a -١٨pt%٣b line-height%٣a ١٥٠%٢٥%٣b direction%٣a rtl%٣b unicode-bidi%٣a embed%٣b text-align%٣a right%٣b%٢٢%٣e%٣cspan style%٣d%٢٢font-size%٣a ١٤px%٣b font-family%٣a tahoma%٣b%٢٢%٣e١٧. مشاركت در برگزاري انتخابات مجلس، رياست جمهوري، خبرگان از طريق همكاري با مسئولين و در صورت درخواست مراجع قانوني ذيربط%٣c/span%٣e%٣c/p%٣e %٣cp dir%٣d%٢٢RTL%٢٢ style%٣d%٢٢margin%٣a ٠cm ٠cm ٠.٠٠٠١pt%٣b line-height%٣a ١٥٠%٢٥%٣b direction%٣a rtl%٣b unicode-bidi%٣a embed%٣b text-align%٣a right%٣b%٢٢%٣e%٣cspan style%٣d%٢٢font-size%٣a ١٤px%٣b font-family%٣a tahoma%٣b%٢٢%٣eهمكاري در جهت ساماندهي حمل و نقل شهري%٣cbr /%٣e تبصره ١%٣a كليه وظايف مربوطه فوق%٢٦zwnj%٣bالذكر اعم از ارائه طرحها و همكاريهايي كه نياز به تعامل با دستگاههاي اجرايي دارد از طريق هماهنگي با ستاد اجرايي شوراياري انجام خواهد شد.%٣cbr /%٣e تبصره ٢%٣a ماهيت وظايف شوراياري صرفاً جنبه شناسايي، نظارتي، مشورتي و همكاري دارد.%٣cbr /%٣e %٣cstrong%٣eماده ١٢-%٣c/strong%٣e%٣c/span%٣e%٣cspan style%٣d%٢٢font-size%٣a ١٤px%٣b%٢٢%٣e %٣c/span%٣e%٣cspan style%٣d%٢٢font-size%٣a ١٤px%٣b font-family%٣a tahoma%٣b%٢٢%٣e شوراياري محلات به منظور حسن انجام وظايف و امور محوله اقدام به تشكيل گروههاي كاري داوطلبانه با حضور متخصصين خواهند نمود.%٣cbr /%٣e %٣cstrong%٣eماده ١٣-%٣c/strong%٣e%٣c/span%٣e%٣cspan style%٣d%٢٢font-size%٣a ١٤px%٣b%٢٢%٣e %٣c/span%٣e%٣cspan style%٣d%٢٢font-size%٣a ١٤px%٣b font-family%٣a tahoma%٣b%٢٢%٣e آئين نامه%٢٦zwnj%٣bهاي اجرايي، انضباطي و انتخابات، طرح تفضيلي و ساختار سازماني شوراياري%٢٦zwnj%٣bها و اصلاحات آن توسط ستاد هماهنگي تهيه و پس از تصويب اين ستاد لازم%٢٦zwnj%٣bالاجرا است.%٣cbr /%٣e %٣cstrong%٣eفصل چهارم%٣a انحلال شوراياري%٢٦zwnj%٣bها%٣c/strong%٣e%٣c/span%٣e%٣cspan style%٣d%٢٢font-size%٣a ١٤px%٣b%٢٢%٣e %٣c/span%٣e%٣cspan style%٣d%٢٢font-size%٣a ١٤px%٣b font-family%٣a tahoma%٣b%٢٢%٣e%٣cbr /%٣e %٣cstrong%٣eماده ١٤-%٣c/strong%٣e%٣c/span%٣e%٣cspan style%٣d%٢٢font-size%٣a ١٤px%٣b%٢٢%٣e %٣c/span%٣e%٣cspan style%٣d%٢٢font-size%٣a ١٤px%٣b font-family%٣a tahoma%٣b%٢٢%٣e شوراياري%٢٦zwnj%٣bها در صورت تخلف از حيطه وظايف به تشخيص و پيشنهاد كميته انضباطي و تصويب ستاد هماهنگي شوراياري منحل مي%٢٦zwnj%٣bشوند.%٣cbr /%٣e توضيحاتي در خصوص ساير تصميمات ستاد تاكنون%٣a%٣c/span%٣e%٣c/p%٣e %٣cp dir%٣d%٢٢RTL%٢٢ style%٣d%٢٢margin%٣a ٠cm ٣٦pt ٠.٠٠٠١pt ٠cm%٣b text-indent%٣a -١٨pt%٣b line-height%٣a ١٥٠%٢٥%٣b direction%٣a rtl%٣b unicode-bidi%٣a embed%٣b text-align%٣a right%٣b%٢٢%٣e%٣cspan style%٣d%٢٢font-size%٣a ١٤px%٣b font-family%٣a tahoma%٣b%٢٢%٣e١.%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b آئين نامه مربوط به اجراي انتخابات، شرايط و نحوه عضويت و همچنين ساير تغييرات اساسنامه جداگانه متعاقباً توسط ستاد هماهنگي، تهيه و ابلاغ خواهد شد.%٣c/span%٣e%٣c/p%٣e %٣cp dir%٣d%٢٢RTL%٢٢ style%٣d%٢٢margin%٣a ٠cm ٣٦pt ٠.٠٠٠١pt ٠cm%٣b text-indent%٣a -١٨pt%٣b line-height%٣a ١٥٠%٢٥%٣b direction%٣a rtl%٣b unicode-bidi%٣a embed%٣b text-align%٣a right%٣b%٢٢%٣e%٣cspan style%٣d%٢٢font-size%٣a ١٤px%٣b font-family%٣a tahoma%٣b%٢٢%٣e٢.%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b براساس مصوبه ستاد هماهنگي، شهرداري تهران ملزم به تهيه مكانهاي فعاليت شوراياري%٢٦zwnj%٣bها در نواحي شهرداري است.%٣c/span%٣e%٣c/p%٣e %٣cp dir%٣d%٢٢RTL%٢٢ style%٣d%٢٢margin%٣a ٠cm ٣٦pt ٠.٠٠٠١pt ٠cm%٣b text-indent%٣a -١٨pt%٣b line-height%٣a ١٥٠%٢٥%٣b direction%٣a rtl%٣b unicode-bidi%٣a embed%٣b text-align%٣a right%٣b%٢٢%٣e%٣cspan style%٣d%٢٢font-size%٣a ١٤px%٣b font-family%٣a tahoma%٣b%٢٢%٣e٣.%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b هزينه%٢٦zwnj%٣bهاي جاري شوراياري%٢٦zwnj%٣bها طبق نظر كارشناسي ستاد اجرايي شوراياري تعيين و پرداخت خواهد شد.%٣c/span%٣e%٣c/p%٣e %٣cp dir%٣d%٢٢RTL%٢٢ style%٣d%٢٢margin%٣a ٠cm ٣٦pt ٠.٠٠٠١pt ٠cm%٣b text-indent%٣a -١٨pt%٣b line-height%٣a ١٥٠%٢٥%٣b direction%٣a rtl%٣b unicode-bidi%٣a embed%٣b text-align%٣a right%٣b%٢٢%٣e%٣cspan style%٣d%٢٢font-size%٣a ١٤px%٣b font-family%٣a tahoma%٣b%٢٢%٣e٤.%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b شوراياري%٢٦zwnj%٣bهاي فعلي همچنان فعاليت خود را به مدت يكسال ديگر ادامه خواهند داد و ستاد اجرايي امور مربوط به آنها را ساماندهي خواهد نمود.%٣c/span%٣e%٣c/p%٣e %٣cp dir%٣d%٢٢RTL%٢٢ style%٣d%٢٢margin%٣a ٠cm ٣٦pt ٠.٠٠٠١pt ٠cm%٣b text-indent%٣a -١٨pt%٣b line-height%٣a ١٥٠%٢٥%٣b direction%٣a rtl%٣b unicode-bidi%٣a embed%٣b text-align%٣a right%٣b%٢٢%٣e%٣cspan style%٣d%٢٢font-size%٣a ١٤px%٣b font-family%٣a tahoma%٣b%٢٢%٣e٥.%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b جلسات ستاد هماهنگي با شوراياري%٢٦zwnj%٣bهاي محلات از اين به بعد بطور منظم و مستمر برگزار خواهد شد.%٣c/span%٣e%٣c/p%٣e %٣cp dir%٣d%٢٢RTL%٢٢ style%٣d%٢٢margin%٣a ٠cm ٣٦pt ٠.٠٠٠١pt ٠cm%٣b text-indent%٣a -١٨pt%٣b line-height%٣a ١٥٠%٢٥%٣b direction%٣a rtl%٣b unicode-bidi%٣a embed%٣b text-align%٣a right%٣b%٢٢%٣e%٣cspan style%٣d%٢٢font-size%٣a ١٤px%٣b font-family%٣a tahoma%٣b%٢٢%٣e٦.%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b%٢٦nbsp%٣b اعضاي ستاد هماهنگي و ستاد اجرايي شوراياري انتخاب گرديده%٢٦zwnj%٣bاند. %٣c/span%٣e%٣c/p%٣e %٣cp dir%٣d%٢٢RTL%٢٢ style%٣d%٢٢line-height%٣a ١٥٠%٢٥%٣b direction%٣a rtl%٣b unicode-bidi%٣a embed%٣b text-align%٣a right%٣b%٢٢%٣e%٣cspan style%٣d%٢٢font-size%٣a ١٤px%٣b font-family%٣a tahoma%٣b%٢٢%٣e%٢٦nbsp%٣b%٣c/span%٣e%٣c/p%٣e %٣cspan style%٣d%٢٢font-size%٣a ١٤px%٣b font-family%٣a tahoma%٣b%٢٢%٣e%٣cbr /%٣e %٣c/span%٣e
  
شهرداری تهران